У на­шій ар­мії вже ні­чо­го де­ко­му­ні­зу­ва­ти

Gazeta po-ukrainsky - - КОМЕНТАРІ -

На­чаль­ник Ген­шта­бу Зброй­них сил Ві­ктор Му­жен­ко під­пи­сав на­каз про де­ко­му­ні­за­цію вій­ська. — По­ста­но­ва ре­гла­мен­тує ви­ко­на­н­ня ко­ман­ди­ра­ми всіх рів­нів за­ко­ну ”Про за­су­дже­н­ня ко­му­ні­сти­чно­го та на­цист­сько­го то­та­лі­тар­них ре­жи­мів в Укра­ї­ні й за­бо­ро­ну їхньої сим­во­лі­ки”, — го­во­рить Му­жен­ко. — На­каз про­сто де­кла­рує те, що зро­би­ли ра­ні­ше. Про­цес де­ко­му­ні­за­ції в мас­шта­бах кра­ї­ни по­чав­ся кіль­ка ро­ків то­му. В ар­мії во­на теж бу­ла, — ка­же вій­сько­вий екс­перт Олег Жда­нов, 52 ро­ки. — У нас не­має ра­дян­сько­го роз­по­ді­лу на пол­ки й ди­ві­зії. Їм на за­мі­ну при­йшли ба­таль­йо­ни й ди­ві­зії. Ні­я­кої ра­дян­ської сим­во­лі­ки ми не ви­ко­ри­сто­ву­є­мо. Ро­сій­ських гео­гра­фі­чних назв у най­ме­ну­ва­н­нях ча­стин теж не­має. Іні­ці­а­ти­ва Пу­ті­на на­ре­кти свої пол­ки на­зва­ми укра­їн­ських міст зму­си­ла на­ше ко­ман­ду­ва­н­ня на­ре­шті за­яви­ти про те, що вже зро­бле­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.