На­дія Сав­чен­ко си­дить в оди­но­чній ка­ме­рі

Gazeta po-ukrainsky - - ПОЛІТИКА - Ана­ста­сія ПРОКАЄВА

6 ли­пня ви­пов­ню­є­ться 107 днів пе­ре­бу­ва­н­ня на­ро­дно­го де­пу­та­та На­дії Сав­чен­ко під вар­тою у СІЗО. — На­дія си­дить в оди­но­чній ка­ме­рі, раз на ти­ждень при­ймає душ, — роз­по­від­ає її прес-се­кре­тар­ка 33-рі­чна Те­тя­на Про­тор­чен­ко. — Два ти­жні то­му при­пи­ни­ла го­ло­ду­ва­н­ня, щоб прой­ти по­лі­граф. До цьо­го го­ло­ду­ва­ла по­над два мі­ся­ці. То­му за­раз не їсть усе під­ряд. Ра­ціон стри­ма­ний і обме­же­ний. Во­на силь­но сху­дла. Сав­чен­ко від­по­від­ає на ли­сти, пи­ше де­пу­тат­ські звер­не­н­ня, ди­ви­ться те­ле­ба­че­н­ня. Сте­жить за по­ді­я­ми в пар­ла­мен­ті. Має від­бу­ти­ся суд що­до обра­н­ня но­во­го за­по­бі­жно­го за­хо­ду. За дев’ять днів до за­кін­че­н­ня по­пе­ре­дньо­го на­віть не зна­є­мо, ко­ли він бу­де. На­дія не роз­ра­хо­вує на спра­ве­дли­ве рі­ше­н­ня. На­дію Сав­чен­ко пі­до­зрю­ють у під­го­тов­ці за­ма­ху на жи­т­тя пре­зи­ден­та, прем’єр-мі­ні­стра, чле­нів уря­ду, народних депутатів, по­ва­ле­н­ня кон­сти­ту­цій­но­го ла­ду. За вер­сі­єю слід­ства, во­на змо­ви­ла­ся з ва­таж­ка­ми бо­йо­ви­ків ДНР. За­три­ма­ли На­дію 22 бе­ре­зня. До­сі пе­ре­бу­ває у слід­чо­му ізо­ля­то­рі Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни. Звід­ти на­пи­са­ла два ли­сти ро­сій­сько­му пре­зи­ден­ту Во­ло­ди­ми­ро­ві Пу­ті­ну з ви­мо­гою звіль­ни­ти по­ло­не­них вій­сько­вих і по­літв’язнів. 22 черв­ня Шев­чен­ків­ський рай­суд Ки­є­ва за­ли­шив її під вар­тою до 13 ли­пня.

Бу­ді­вель­ни­ки роз­би­ра­ють ку­пол над се­сій­ною за­лою Вер­хов­ної Ра­ди 27 черв­ня. Ма­ють за­мі­ни­ти скло, ме­та­ле­ві кон­стру­кції, від­но­ви­ти шпиль і схо­ди для те­хпер­со­на­лу. Ро­бо­ти пла­ну­ють за­вер­ши­ти до 24 сер­пня. Ре­став­ра­ція ку­по­лу ко­шту­ва­ти­ме май­же 7,5 млн грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.