Під­пол­ков­ни­ка по­лі­ції вби­ли дво­ма по­стрі­ла­ми в спи­ну

ПІД­ПОЛ­КОВ­НИ­КА ПО­ЛІ­ЦІЇ ВБИ­ЛИ ДВО­МА ПО­СТРІ­ЛА­МИ В СПИ­НУ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ан­на БОВА

— Во дво­ре уви­дел чу­жую ма­ши­ну. За ру­лем — муж­чи­на в тем­ной кур­то­чке. Си­дел, на­кло­нив­шись впра­во. Гла­за открыты. По­нял, что он мертв. Ми­мо про­хо­ди­ли жен­щи­ны из со­се­дне­го до­ма, вызва­ли по­ли­цию, — роз­по­від­ає Олег, ме­шка­нець бу­дин­ку на вул. Щу­се­ва, 14, у Шев­чен­ків­сько­му ра­йо­ні сто­ли­ці.

Тут 5 ли­пня о 13:10 в ав­то­мо­бі­лі ”Хюн­дай Акцент” дво­ма по­стрі­ла­ми в спи­ну вби­ли під­пол­ков­ни­ка по­лі­ції 41-рі­чно­го Дми­тра Глу­ша­ка. В кри­мі­наль­ній по­лі­ції пра­цю­вав із 1995-го. Остан­нім ча­сом — за­сту­пни­ком на­чаль­ни­ка Де­пар­та­мен­ту те­хні­чно-опе­ра­тив­них за­хо­дів На­цпо­лі­ції Укра­ї­ни.

Лан­цю­жок одра­зу по­ніс у лом­бард

— У нас ти­хий двор. Во­круг мно­го­этаж­ки, ря­дом дет­ский сад, игро­вая пло­щад­ка. Ма­шин хоть и мно­го, но у ка­ждо­го свое ме­сто. Эта чу­жая была, сто­я­ла на ме­сте ”Фоль­ксва­ге­на”, — роз­по­від­ає Лю­дми­ла Озе­ран­ська, 39 ро­ків. — Я при­їха­ла до­до­му о дру­гій го­ди­ні дня. Ме­ту­ши­ли­ся по­лі­цей­ські, сто­я­ла ”швид­ка”. Мі­сце вбивства не обго­ро­ди­ли, але близь­ко ні­ко­го не під­пу­ска­ли. Про­си­ли об­хо­ди­ти. Су­сід­ка роз­по­ві­ла, що ста­ло­ся.

— Дми­тро ко­ри­сту­вав­ся по­ва­гою се­ред ко­лег, знав свою ро­бо­ту, — ка­жуть у по­лі­ції.

У Дми­тра Глу­ша­ка стрі­ля­ли че­рез спин­ку во­дій­сько­го си­ді­н­ня. Убив­ця си­дів по­за­ду. Ку­лі ка­лі­бром 7,62 мм із пі­сто­ле­та ТТ про­йшли на­ви­літ че­рез гру­ди. За­стря­ли в па­не­лі ав­то.

— Під час по­стрі­лів ав­то­мо­біль не ру­хав­ся, во­дій си­дів за кер­мом. Є сві­док, який ні­би­то чув два хло­пки, але са­мо­го зло­чи­ну не ба­чив, — го­во­рить Оле­ксандр Пи­во­вар, за­сту­пник на­чаль­ни­ка Го­лов­но­го слід­чо­го управ­лі­н­ня по­лі­ції Ки­є­ва.

За кіль­ка го­дин по­лі­цей­ські за­три­ма­ли пі­до­зрю­ва­но­го.

— Це 48-рі­чний гро­ма­дя­нин Укра­ї­ни, який має п’ять су­ди­мо­стей, — ка­же гла­ва На­цпо­лі­ції Сер­гій Кня­зєв, 46 ро­ків. — 2011-го він ви­йшов із в’язни­ці, від­бу­вав тер­мін за ша­храй­ство. Жи­ве у Ки­є­во-Свя­то­шин­сько­му ра­йо­ні.

Із не­о­фі­цій­них дже­рел ві­до­мо, що вбив­ця з Глу­ша­ком зна­йо­мий не був. Ви­йшов на ньо­го че­рез ін­тер­нет-ба­ра­хол­ку, де по­лі­цей­ський ви­ста­вив на про­даж зо­ло­тий лан­цю­жок ва­гою 100 г. На зу­стріч при­йшов у піджа­ку і з порт­фе­лем. Дми­тро пу­стив йо­го в ма­ши­ну й по­го­див­ся від’їха­ти в су­сі­дній двір — ні­би­то для пе­ре­вір­ки яко­сті ме­та­лу. Там убив­ця ді­став пі­сто­лет і за­стре­лив по­лі­цей­сько­го. Лан­цю­жок одра­зу по­ніс у лом­бард. Чо­ло­ві­ка вста­но­ви­ли за за­пи­са­ми ка­мер ві­део­спо­сте­ре­же­н­ня та си­гна­лом мо­біль­но­го, який він за­брав у вби­то­го. Шев­чен­ків­ський ра­йон­ний суд Ки­є­ва аре­шту­вав йо­го на два мі­ся­ці без пра­ва на за­ста­ву 7 ли­пня.

У Дми­тра Глу­ша­ка за­ли­ши­ли­ся дру­жи­на та 6-рі­чний син.

Дми­тро Глу­шак із Ки­є­ва 23 ро­ки про­пра­цю­вав у кри­мі­наль­ній по­лі­ції. Йо­го зна­йшли за­стре­ле­ним у ма­ши­ні ви­пад­ко­ві пе­ре­хо­жі

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.