Ро­ди­ні Сен­цо­ва пе­ре­да­ли май­же пів­міль­йо­на гри­вень

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Оле­ксан­дра ВАСИЛЕНКО

— Олег жи­вий, про­дов­жує бо­роть­бу, хо­ча йо­му ду­же важ­ко. Він силь­но по­ста­рів і схуд, — ка­же На­та­лія Каплан. — Щи­ро спо­ді­ва­є­ться, що звіль­не­н­ня близь­ко. І не тіль­ки йо­го. Про­сить не акцен­ту­ва­ти всю ува­гу на ньо­му і не ро­би­ти з ньо­го го­лов­но­го по­літв’язня. А роз­по­ді­ля­ти си­ли на всіх ув’язне­них.

Сен­цо­ва за­три­ма­ли 11 трав­ня 2014 ро­ку в оку­по­ва­но­му Сім­фе­ро­по­лі пра­ців­ни­ки Фе­де­раль­ної слу­жби без­пе­ки РФ. Зви­ну­ва­ти­ли, що він пла­ну­вав вла­шту­ва­ти те­ракт. 25 сер­пня 2015-го Пів­ні­чно-Кав­казь­кий окру­жний вій­сько­вий суд Ро­сії за­су­див чо­ло­ві­ка до 20 ро­ків ко­ло­нії су­во­ро­го ре­жи­му.

14 трав­ня 2018-го Олег Сенцов ого­ло­сив без­стро­ко­ве го­ло­ду­ва­н­ня. Ви­ма­гає звіль­ни­ти всіх укра­їн­ських по­літв’язнів у РФ.

— Якщо він за­ли­ши­ться жи­вий, я не ба­чу для ньо­го жо­дної пер­спе­кти­ви, — го­во­рить лі­кар-ане­сте­зі­о­лог 44-рі­чний Во­ло­ди­мир Брод­ський з ізра­їль­ської клі­ні­ки ”Ха­дас­са”. — Сенцов мо­же по­мер­ти мит­тє­во. Пі­д­йом тем­пе­ра­ту­ри, кіль­ка го­дин — і все. Ан­ти­біо­ти­ків, які тре­ба змі­ню­ва­ти раз на три-чо­ти­ри дні, у ньо­го там не­має.

7 ли­пня ро­сій­ський ре­жи­сер 37-рі­чна Єли­за­ве­та Сті­шо­ва від­да­ла ро­ди­ні Сен­цо­ва 15 тис. єв­ро — 462 тис. грн. Гро­шо­ву ви­на­го­ро­ду отри­ма­ла за фільм ”Су­ле­йман го­ра” на 53-му Між­на­ро­дно­му кі­но­фе­сти­ва­лі в че­ських Кар­ло­вих Ва­рах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.