Зло­дія впі­зна­ли ко­ри­сту­ва­чі со­цме­ре­жі

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ -

Чер­ка­сець Юрій ЄФРЕМОВ, 44 ро­ки, зав­дя­ки до­пи­су в ін­тер­не­ті зна­йшов зло­дія, який по­гра­бу­вав йо­го дім рік то­му. Чо­ло­вік ви­клав у со­ці­аль­ну ме­ре­жу фо­то­гра­фію кра­дія. Мав зні­мок із ві­део­ка­мер. Во­ни за­фі­ксу­ва­ли, як зло­чи­нець за­ла­зить до ін­ших при­ва­тних бу­дин­ків у мі­кро­ра­йо­ні Са­ди.

Ко­ри­сту­ва­чі со­цме­ре­жі від­ра­зу впі­зна­ли зло­дія. Ним ви­явив­ся ко­ли­шній одно­кла­сник Юрія Єфре­мо­ва.

— Сам йо­го не впі­знав, бо він змі­нив­ся, — го­во­рить чо­ло­вік. — Став нар­ко­ма­ном. Уже знаю, де він, маю но­мер те­ле­фо­ну. Що ро­би­ти­му, ще не ви­рі­шив. Би­ти то­чно не бу­ду. Уза­га­лі до­пи­сом хо­тів до­би­ти­ся, щоб по­лі­ція по­ча­ла щось ро­би­ти. За­раз ма­ють до 30 за­яв від по­гра­бо­ва­них.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.