По­ча­ли­ся між­на­ро­дні вій­сько­ві на­вча­н­ня

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Сер­гій ДЗЕХ

9 ли­пня в Укра­ї­ні по­ча­ли­ся між­на­ро­дні вій­сько­ві на­вча­н­ня на Чор­но­му мо­рі ”Сіа Бріз-2018”. Ві­дбу­ва­ти­му­ться 12 днів в Оде­ській і Ми­ко­ла­їв­ській обла­стях.

У на­вча­н­нях бра­ти­муть участь 14 дер­жав. До оде­сько­го мор­сько­го пор­ту вже за­йшов фла­гман­ський ко­ра­бель 6-го фло­ту США ”Ма­унт Ві­тні”.

— Ми ра­ді по­вер­ну­ти­ся в Чор­не мо­ре. З не­тер­пі­н­ням че­ка­є­мо спіль­ної ро­бо­ти з на­ши­ми пар­тне­ра­ми, що спри­я­ти­ме ми­ру й еко­но­мі­чній ста­біль­но­сті в ре­гіо­ні та сві­ті, — го­во­рить ко­ман­дир ко­ра­бля Ро­берт Агі­лар. — При­су­тність ”Ма­унт Ві­тні” за­без­пе­чить впев­не­ність на­ших пар­тне­рів, що ми за­ці­кав­ле­ні в мор­ській без­пе­ці і ма­є­мо спіль­ні ін­те­ре­си.

Мор­ські між­на­ро­дні вій­сько­ві на­вча­н­ня про­во­дять в Укра­ї­ні що­ро­ку. Сол­да­ти від­пра­цьо­ву­ють на­ступ на ко­ра­блях, від­то­чу­ють на­ви­чки за­хи­сно­го бою, роз­мі­но­ву­ють пі­дво­дні мі­ни. Ма­нев­ру­ють. На­вча­н­ня про­во­дя­ться за стан­дар­та­ми НАТО.

То­рік у ”Сіа Бріз” взя­ли участь по­над 30 ко­ра­блів, 25 лі­та­ків і вер­то­льо­тів із 16 кра­їн сві­ту. Кіль­кість вій­сько­вих до­ся­га­ла по­над 3 тис. осіб. Із бо­ку Укра­ї­ни участь у на­вча­н­нях бра­ли під­роз­ді­ли Вій­сько­во-мор­ських сил, На­ціо­наль­ної гвар­дії, При­кор­дон­ної слу­жби, По­ві­тря­них і Су­хо­пу­тних сил.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.