Би­ти то­чно не бу­ду

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Сер­гій РАДЧЕНКО

В остан­ньо­му по­ме­шкан­ні, яке обі­крав зло­чи­нець, бу­ла ба­бу­ся з вну­ка­ми. За­йшов і зняв те­ле­ві­зор зі сті­ни. Зна­йо­мий пра­во­охо­ро­нець ка­зав, що цьо­го чо­ло­ві­ка за­три­му­ва­ли вже ра­зів 10. Слід­чі від­пу­ска­ли.

Зло­дій об­кра­дав бу­дин­ки в мі­кро­ра­йо­ні остан­ні три ро­ки. В обла­сній по­лі­ції зна­ють про ньо­го. За­три­ма­ють, ко­ли ма­ти­муть біль­ше до­ка­зів, ка­жуть.

7 ли­пня Ки­є­вом роз­гу­лю­вав го­лий чо­ло­вік. Ві­тав­ся з пе­ре­хо­жи­ми. З де­яки­ми хо­тів зав’яза­ти ро­змо­ву. По­во­див­ся до­бро­зи­чли­во і при­ві­тно. Лю­ди від­мов­ля­ли­ся. Ча­сти­на ки­ян зні­ма­ли чо­ло­ві­ка на фо­то і ві­део. Го­лим він хо­див не менш як 30 хв., ка­жуть оче­вид­ці. ”Ось де на­ша по­лі­ція, ко­ли во­на так по­трі­бна?” — на­пи­сав у ”Фейс­бу­ку” ко­ри­сту­вач Ан­дрій Бу­за­ров.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.