Ішли, на­си­лу пе­ре­став­ля­ю­чи но­ги

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Дми­тро МАЛИШКО

”Ми спо­ча­тку при­пу­ска­ли, що па­ці­єн­там ста­ло по­га­но че­рез нар­ко­ти­ки — ко­ка­їн або ге­ро­їн. Зго­дом цю вер­сію від­ки­ну­ли”, — го­во­рять у мі­сце­вій по­лі­ції.

Па­ра ма­ла кон­такт із кон­тей­не­ром або шпри­цом, в яко­му пе­ре­во­зи­ли ре­чо­ви­ну, при­пу­ска­ють пра­во­охо­рон­ці. Обом ста­ло зле пі­сля про­гу­лян­ки пар­ком ”Са­ди ко­ро­ле­ви Єли­за­ве­ти” в Солс­бе­рі. Во­ни йшли, на­си­лу пе­ре­став­ля­ю­чи но­ги, три­ма­ли­ся за сті­ни, — по­ві­дом­ляє бри­тан­ське ви­да­н­ня ”Сан”.

По­лі­ція не ба­чить зв’яз­ку між ін­ци­ден­та­ми в Солс­бе­рі та Еймс­бе­рі, за­явив офі­цер Ен­гус Ма­кфер­сон. По­лі­цей­ські ото­чи­ли кіль­ка гро­мад­ських місць в обох мі­стах. Ра­ні­ше про та­кі ви­пад­ки отру­є­н­ня не по­ві­дом­ля­ли.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.