Нар­де­пи впер­ше ухва­ли­ли до­ку­мент без го­ло­сів ”Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка”

Gazeta po-ukrainsky - - ПОЛІТИКА - Ка­те­ри­на КОБА, Ана­ста­сія ПРОКАЄВА

Вер­хов­на Ра­да на ве­чір­ньо­му за­сі­дан­ні 5 ли­пня ухва­ли­ла за­ко­но­про­ект без уча­сті фра­кції ”Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка”. За до­ку­мент про змі­ни пу­блі­ка­ції за­ко­нів про­го­ло­су­ва­ли 240 нар­де­пів.

Ре­зуль­та­ти го­ло­су­ва­н­ня ви­кли­ка­ли хви­лю опле­сків та ви­гу­ків у за­лі. Це впер­ше пар­ла­мент VIII скли­ка­н­ня під­три­мав за­ко­но­про­ект без най­біль­шої фра­кції. Пред­став­ни­ків БПП у за­лі не бу­ло. Во­ни від­мо­ви­ли­ся бра­ти участь у го­ло­су­ва­н­нях пі­сля то­го, як зран­ку Вер­хов­на Ра­да не під­три­ма­ла звіль­не­н­ня ста­рих чле­нів Цен­траль­ної ви­бор­чої ко­мі­сії.

Ко­а­лі­цію ”Єв­ро­пей­ська Укра­ї­на” ство­ри­ли 27 ли­сто­па­да 2014 ро­ку. До неї уві­йшли фра­кції БПП, ”На­ро­дний фронт”, ”Са­мо­по­міч”, Ра­ди­каль­на пар­тія та ”Ба­тьків­щи­на”. Зго­дом три остан­ні ого­ло­си­ли се­бе опо­зи­цій­ни­ми. У біль­шо­сті за­ли­ши­ли­ся 216 нар­де­пів: 136 із БПП і 80 — із ”На­ро­дно­го фрон­ту”. — Це мо­жна на­зи­ва­ти ”ве­ли­ки­ми тор­га­ми” або ”при­му­сом до до­мов­ле­но­стей”. Йо­го за­сто­су­ва­ли один про­ти одно­го ”Блок Пе­тра По­ро­шен­ка” і ”На­ро­дний фронт”, — ка­же по­лі­то­лог 40-рі­чний Ві­ктор ТАРАН.

— Спо­ча­тку де­пу­та­ти БПП де­мон­стра­тив­но пі­шли із за­ли зі сло­ва­ми ”Без нас ви ні­чо­го не прийме­те”, чим під­ви­щи­ли став­ки. По­тім ”На­ро­дний фронт” до­мо­вив­ся з ”Опо­зи­цій­ним бло­ком”, ”Са­мо­по­міч­чю” й ”Ба­тьків­щи­ною” і по­ка­зав, що си­ту­а­тив­но зда­тен ре­зуль­та­тив­но пра­цю­ва­ти без пре­зи­дент­ської фра­кції. То­му пе­ре­го­во­ри, як нав­ко­ло пер­со­наль­но­го скла­ду ЦВК, так і що­до май­бу­тньо­го її ке­рів­ни­цтва, три­ва­ють. Ду­маю, зре­штою ді­йдуть зго­ди і цьо­го ти­жня по­ба­чи­мо онов­ле­ний склад Цен­тр­ви­бор­чко­му.

Ці та­кти­чні ігри не впли­нуть на стра­те­гі­чний со­юз між БПП та НФ. У ньо­му за­ці­кав­ле­ні оби­дві фра­кції.

Го­лов­ний ан­ти­ко­ру­пцій­ний про­ку­рор 33-рі­чний На­зар Хо­ло­дни­цький зі сво­єю дів­чи­ною Юлі­єю Бой­ко, 23 ро­ки, на джа­зо­во­му фе­сти­ва­лі ”Ле­о­по­ліс Джаз” у Льво­ві 27 черв­ня. Упер­ше з’яви­ли­ся на пу­блі­ці ра­зом. Юлія ро­дом із Кі­ро­во­град­щи­ни. За­кін­чи­ла На­ціо­наль­ну ака­де­мію вну­трі­шніх справ. Юрис­тка. Па­ра по­зна­йо­ми­ла­ся під час пе­ре­гля­ду фут­бо­лу в трав­ні в Ки­є­ві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.