Три ро­ки не ди­вив­ся кі­но

Gazeta po-ukrainsky - - РОЗМОВА -

Олег Пономар по­чав ве­сти блог у ”Фейс­бу­ку” пі­сля по­ча­тку вій­сько­вих дій на Дон­ба­сі. То­ді ж ого­ло­сив, що чи­та­чі мо­жуть під­три­му­ва­ти йо­го фі­нан­со­во, й опу­блі­ку­вав но­мер бан­ків­ської кар­тки. Жи­ве з цих ко­штів. Що­дня пи­ше про си­ту­а­цію в Укра­ї­ні та сві­ті. За йо­го пу­блі­ка­ці­я­ми сте­жать по­над 160 тис. лю­дей. На­ро­див­ся в Чер­ка­сах у сім’ї ін­же­не­рів. Ба­тьки пра­цю­ва­ли на за­во­ді ”Хім­во­ло­кно”. Пі­сля ар­мії ви­вчав фі­нан­со­ву спра­ву в Ки­їв­сько­му тор­го­вель­но-еко­но­мі­чно­му ін­сти­ту­ті. З те­стем мав дрі­бний бі­знес. У се­ре­ди­ні 1990-х із дру­жи­ною пе­ре­їха­ли до ка­над­сько­го мі­ста То­рон­то. Пра­цю­вав фі­нан­си­стом. По­вер­нув­ся в Укра­ї­ну 2009-го. Жи­ве на дві кра­ї­ни. Ви­дав дві книж­ки. За­хо­плю­є­ться кі­но. Лю­бить со­ло­до­щі. — Більш як три ро­ки з по­ча­тку вій­ни не ди­вив­ся філь­мів. Десь пів­ро­ку то­му зно­ву з’яви­ло­ся та­ке ба­жа­н­ня. Пе­ре­гля­нув но­вин­ки сві­то­во­го кі­не­ма­то­гра­фа, кла­си­ку. То­ді впер­ше за остан­ні ро­ки пі­шов у від­пус­тку. Ро­злу­че­ний. Має двох до­ро­слих ді­тей — си­на Ма­кси­мі­лі­е­на та до­чку Кло­дію. Жи­вуть у Ка­на­ді.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.