Ди­тя­чу фут­боль­ну ко­ман­ду ря­ту­ють із пе­че­ри

Gazeta po-ukrainsky - - СВІТ - Дми­тро МАЛИШКО

8 ли­пня ря­ту­валь­ни­ки та спец­при­зна­чен­ці по­ча­ли ева­ку­а­цію юна­цької фут­боль­ної ко­ман­ди ”Ди­кі ка­ба­ни” і їхньо­го тре­не­ра з пе­че­ри Тхам Лу­анг у Та­ї­лан­ді. По­ві­до­ми­ли, що че­тве­ро ді­тей ви­тя­гли. Пі­сля пе­ре­р­ви опе­ра­цію про­дов­жи­ли в по­не­ді­лок та ви­тя­гли ще чо­ти­рьох. Пла­ну­ють про­дов­жи­ти у вів­то­рок.

Ря­ту­валь­ни­ки пла­ну­ва­ли ви­тяг­ти ді­тей че­рез шур­фи — отво­ри в сті­нах пе­че­ри. Про­свер­дли­ли їх со­тні, але не змо­гли ді­ста­ти­ся до ка­ме­ри з по­тер­пі­ли­ми. По­чав­ся дощ, і ко­ман­ду ви­рі­ши­ли ви­во­ди­ти че­рез пе­че­ру. До то­го ря­ту­валь­ни­ки вчи­ли ді­тей пір­на­ти. Де­хто з хло­пців не вміє пла­ва­ти. Аме­ри­кан­ський мі­льяр­дер і ви­на­хі­дник Ілон Маск за­про­по­ну­вав свою мі­ні-су­бма­ри­ну. Мі­жна­ро­дна фут­боль­на асо­ці­а­ція ФІФА хо­че від­вез­ти ко­ман­ду та тре­не­ра на фі­наль­ний матч Куб­ка сві­ту в Ро­сії.

На­со­си ці­ло­до­бо­во від­ка­чу­ють 10 ти­сяч лі­трів во­ди за го­ди­ну

На­пе­ре­до­дні ді­ти на­пи­са­ли ба­тькам і рі­дним ли­сти. У них во­ни за­пев­ня­ють, що по­чу­ва­ю­ться до­бре, обі­ця­ють бу­ти слу­хня­ни­ми та про­сять про улю­бле­ні стра­ви пі­сля по­ря­тун­ку — сма­же­ну кур­ку або м’ясо на гри­лі.

”Зі мною все до­бре. Прав­да, тут тро­хи хо­ло­дно. Не тур­буй­ся про ме­не. І не за­будь ор­га­ні­зу­ва­ти ве­чір­ку на честь мо­го дня на­ро­дже­н­ня”, — пи­ше 13-рі­чний Дон­фет Пром­птеч.

Ко­ли­шній тай­ський спец­при­зна­че­нець 38-рі­чний Са­ман Ку­нан за­ги­нув у пе­че­рі 6 кві­тня. Від­ніс ки­сне­ві ба­ло­ни по­тер­пі­лим. На зво­ро­тно­му шля­ху Са­ма­ну за­бра­кло ки­сню. Він зне­при­том­нів. Ті­ло до­пра­ви­ли до­до­му, де по­хо­ва­ють із по­че­стя­ми. Це­ре­мо­нію опла­тить ко­ро­лів­ський двір Та­ї­лан­ду.

Фут­боль­на ко­ман­да, 12 юна­ків ві­ком 11–16 ро­ків і 25-рі­чний тре­нер, зни­кли під час про­гу­лян­ки у пе­че­рі 23 черв­ня. Їх зна­йшли че­рез 9 днів. Пе­че­ру за­ли­ло во­дою. На­со­си ці­ло­до­бо­во від­ка­чу­ють 10 тис. л во­ди за го­ди­ну.

Уча­сни­ки від­кри­т­тя тра­ди­цій­но­го фе­сти­ва­лю ”Сан Фер­мін” в іспан­сько­му мі­сті Пам­пол­на під­ки­да­ють у по­ві­тря сво­го то­ва­ри­ша 6 ли­пня. Фе­сти­валь три­ва­ти­ме до 14 ли­пня. Із за­го­ну що­ден­но ви­пу­ска­ють би­ків. Во­ни про­бі­га­ють 849 м за 2–3 хв. ву­ли­ця­ми мі­ста до аре­ни на пло­щі Ге­мі­нґвея. Там то­ре­а­до­ри вла­што­ву­ють ко­ри­ду. По­ряд із би­ка­ми бі­жать со­тні мі­сце­вих жи­те­лів і ту­ри­стів. Так пе­ре­ві­ря­ють свою хо­ро­брість. Свя­то по­хо­дить із се­ре­дньо­віч­чя. То­ді па­сту­хи гна­ли ста­да че­рез мі­сто до Пам­пло­ни на аре­ну бою. Мі­сце­ві жи­те­лі до­по­ма­га­ли їм у цьо­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.