Бель­гія та Ан­глія бу­дуть фа­во­ри­та­ми пів­фі­на­лів Куб­ка сві­ту

ХОРВАТИ ГРАЮТЬ СЛАБШЕ З КО­ЖНИМ МАТЧЕМ

Gazeta po-ukrainsky - - СПОРТ - Юрій СТРИГУН

На Куб­ку сві­ту з фут­бо­лу від­бу­ли­ся чвер­тьфі­наль­ні ма­тчі. За ти­тул най­кра­щої ко­ман­ди пла­не­ти зма­га­ти­му­ться чо­ти­ри збір­ні — Фран­ція, Бель­гія, Хор­ва­тія та Ан­глія.

— Уру­гвай про­грав Фран­ції, але за­га­лом гра ко­ман­ди спо­до­ба­ла­ся, — ка­же фут­боль­ний тре­нер Олег Фе­дор­чук, 57 ро­ків. — Пе­ре­дов­сім які­сною тре­нер­ською ро­бо­тою. На ко­жний матч тре­нер Оскар Та­ба­рес оби­рав пра­виль­ну та­кти­ку. Уру­гвай по­сту­пав­ся ба­га­то ко­му за до­бо­ром ви­ко­нав­ців, про­те зу­мів ви­би­ти Пор­ту­га­лію — чем­піо­нів Єв­ро­пи. Ду­маю, із фран­цу­за­ми бу­ла б ін­ша гра, як­би на по­лі був Едін­сон Ка­ва­ні (не зміг зі­гра­ти че­рез трав­му. — ГПУ). Фран­ція на­ба­га­то силь­ні­ша за кла­сом грав­ців, що во­на й під­твер­ди­ла. Але тра­пля­ю­ться мо­мен­ти, ко­ли ця ко­ман­да ви­гля­дає не най­кра­щим чи­ном. Чи­мось на­га­дує спор­тив­ну ма­ши­ну — по­ту­жна, швид­ка, однак на пев­них ді­лян­ках тра­си не­пе­ре­кон­ли­ва.

Бра­зи­лія в ма­тчі з Бель­гі­єю по­ка­за­ла свою най­кра­щу гру. Ко­ман­да ба­га­то й ви­га­дли­во ата­ку­ва­ла, во­ло­ді­ла іні­ці­а­ти­вою. У бель­гій­ців ар­гу­мен­тів ви­яви­ло­ся біль­ше — це ста­біль­но яскра­вий ко­ле­ктив із кла­сич- ним на­бо­ром 15–16 ви­ко­нав­ців ви­со­ко­го кла­су. Ви­да­тний матч зі­грав Азар. Це пер­ша йо­го по-справ­жньо­му яскра­ва гра на тур­ні­рі. Ске­пти­ки ка­жуть, що Бра­зи­лія, мов­ляв, ма­ла ба­га­то мо­мен­тів. Не­прав­да. Бель­гія гра­ла від ре­зуль­та­ту. Ко­ман­да будь-якої ми­ті мо­гла до­да­ти. Плюс бра­зиль­ці пі­сля пер­шо­го пропу­ще­но­го м’яча да­ва­ли за­над­то ба­га­то про­сто­ру для ата­ку­валь­них грав­ців су­пер­ни­ка. Це смер­тель­но не­без­пе­чно. Лідер Бра­зи-

Не­ймар хо­тів усім до­ве­сти, що він най­кра­щий. Однак справ­ді най­кра­щі ні­ко­му ні­чо­го не до­во­дять

лії Не­ймар хо­тів усім до­ве­сти, що він най­кра­щий фут­бо­ліст у сві­ті. Однак справ­ді най­кра­щі ні­ко­му ні­чо­го не до­во­дять. Во­ни ви­хо­дять на по­ле й де­мон­стру­ють ви­да­тну гру. Пе­ре­мо­га бель­гій­ців за­ко­но­мір­на.

Ан­глії ви­пав іде­аль­ний су­пер­ник — Шве­ція. Оби­дві ко­ман­ди грають у си­ло­вий, швид­кі­сний фут­бол. То­ді на пер­ший план ви­хо­дить ін­ди­ві­ду­аль­ний клас ви­ко­нав­ців. У збір­ної Ан­глії він ви­щий. То­му бри­тан­ці й свя­тку­ва­ли пе­ре­мо­гу.

Хорвати зда­ють із ко­жним матчем. Ви­ни­кає вра­же­н­ня, що в ці­єї збір­ної за­кін­чу­є­ться ”паль­не”. Пер­ші три­во­жні cим­пто­ми бу­ли ще в грі з Да­ні­єю. І ось те­пер — Ро­сія. Та­ких су­пер­ни­ків хорвати за­зви­чай обі­гру­ють на кла­сі. Але бу­ло ви­дно, що лег­ко­сті в грі бал­кан­ців не ста­ло.

У пів­фі­на­лах ме­ні ба­ча­ться фа­во­ри­та­ми Бель­гія та Ан­глія. Бель­гій­ці по­вин­ні пе­ре­мог­ти зав­дя­ки біль­шій ва­рі­а­тив­но­сті та­ктик. Пі­до­пі­чні Мар­ті­не­са лег­ко зна­хо­дять слаб­кі мі­сця в обо­ро­ні су­пер­ни­ка. Осо­бли­во не­без­пе­чні кон­тра­та­ки Бель­гії.

Як­би Хор­ва­тія бу­ла в тій фор­мі, що на по­ча­тку Куб­ка сві­ту, я б ска­зав, що шан­си про­ти Ан­глії — 50 на 50. Про­те за­раз так не ви­гля­дає.

Фут­бо­ліст збір­ної Хор­ва­тії Ан­дрей Кра­ма­рич (№9) за­би­ває м’яч у во­ро­та ко­ман­ди Ро­сії. По­то­чний ра­ху­нок став — 1:1. Матч за­кін­чив­ся вні­чию — 2:2, хорвати пе­ре­мо­гли у се­рії пе­наль­ті

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.