Елі­за­бет Ні­цше за­ча­ру­ва­ла Гі­тле­ра

Gazeta po-ukrainsky - - КУЛЬТУРА - Ка­те­ри­на ЛУК’ЯШКО

— У Лу Ан­дре­ас фон Са­ло­ме бу­ли за­ко­ха­ні ні­ме­цький фі­ло­соф Фрі­дріх Ні­цше та пи­сьмен­ник Па­уль Реє. Для спіль­но­го фо­то жін­ка зму­си­ла обох за­пряг­ти­ся до во­за. Са­ма взя­ла в ру­ки ба­тіг і по­га­ня­ла. Під вплив Лу та­кож по­тра­пи­ли ком­по­зи­тор Рі­хард Ва­гнер і пси­хо­лог Зі­гмунд Фрейд, — роз­по­від­ає хар­ків­ська пи­сьмен­ни­ця 86-рі­чна Ні­на ВОРОНЕЛЬ.

У ви­дав­ни­цтві ”Фо­ліо” ви­йшов її ро­ман ”Ми­ну­ле і да­ми”.

— Ні­хто до ме­не не здо­га­дав­ся на­зва­ти Лу Са­ло­ме най­роз­кі­шні­шою жін­кою Єв­ро­пи ХІХ сто­лі­т­тя. Я по­ча­ла зби­ра­ти де­та­лі її жи­т­тя. Спи­сок Лу вклю­чає тіль­ки ви­да­тних чо­ло­ві­ків. Про­сте­жу­ва­ла, як ни­тки їхніх доль за­кру­чу­ва­ли­ся нав­ко­ло одні­єї жін­ки. Істо­рія Єв­ро­пи, на­пи­са­на чо­ло­ві­ка­ми, ста­ла ви­гля­да­ти по-но­во­му. Хо­че­ться ска­за­ти — по-жі­но­чо­му.

Окре­мо в ро­ма­ні йде­ться про пи­сьмен­ни­цю Маль­ві­ду фон Мей­зен­буг.

— Са­ло­ме ко­ри­сту­ва­ла­ся чо­ло­ві­ка­ми. Маль­ві­да ж роз­кри­ва­ла їхній та­лант, іно­ді на­віть при­хо­ва­ний від са­мих се­бе. Так це бу­ло з мо­ло­дим пе­ре­сі­чним пі­а­ні­стом Ро­ме­ном Рол­ла­ном (кла­сик фран­цузь­кої лі­те­ра­ту­ри. — ГПУ), да­ле­ким від пи­сьмен­ства. Во­на під­три- му­ва­ла й на­ди­ха­ла по­хва­ла­ми Рі­хар­да Ва­гне­ра (ні­ме­цький ком­по­зи­тор. — ГПУ). Пе­ре­кла­ла ні­ме­цькою Оле­ксан­дра Гер­це­на (ро­сій­ський фі­ло­соф. — ГПУ) і ви­ро­сти­ла йо­го до­чку Оль­гу, — го­во­рить лі­те­ра­тор Ми­хай­ло Юд­сон, 62 ро­ки.

Тре­тьою го­лов­ною ге­ро­ї­нею книж­ки ста­ла се­стра Ні­цше — Елі­за­бет. Жін­ка бу­ла близь­ка з бра­том, але не прийня­ла йо­го за­ко­ха­ність в Лу. В ре­зуль­та­ті фі­ло­соф від­мо­вив­ся з нею спіл­ку­ва­ти­ся.

— Ма­лень­ка, не­гар­на Елі­за­бет ста­ла дру­жи­ною ха­ри­зма­ти­чно­го ба­ла­ку­чо­го ан­ти­се­мі­та Бер­нар­да Фюр­сте­ра. З ним ство­ри­ла се­ред джун­глів Па­ра­гваю ко­ло­нію ”Ні­меч­чи­на Но­ва”. Арій­ський рай без єв­ре­їв. Зі­бра­ла 20 сі­мей, які все по­ки­ну­ли і по­їха­ли на ін­ший кон­ти­нент. План про­ва­лив­ся, ко­ло­нія збі­дні­ла. Бер­нард не ви­три­мав і ви­пив отру­ту. Че­рез ба­га­то ро­ків пі­сля смер­ті чо­ло­ві­ка Елі­за­бет за­ча­ру­ва­ла Адоль­фа Гі­тле­ра. Нав­ми­сне до­пи­са­ла, пе­ре­кру­ти­ла текс­ти бра­та. Ство­ри­ла уяв­ле­н­ня, що Фрі­дріх Ні­цше — ан­ти­се­міт, — пред­те­ча й ідей­ний на­тхнен­ник ні­ме­цько­го на­ци­зму. Ви­лі­пи­ла образ, який не має ні най­мен­шо­го сто­сун­ку до дій­сно­сті, — до­дає Юд­сон.

Ро­ман ”Ми­ну­ле і да­ми” у кни­гар­нях ко­штує 105 грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.