Юлія Ко­са­та про­дає вов­ня­ні бу­дин­ки для тва­рин

Gazeta po-ukrainsky - - ГРОШІ - Юлія МЕЛЬНИК

— Під час по­до­ро­жі Не­па­лом по­ба­чи­ла ма­га­зи­ни, де про­да­ва­ли ви­ро­би з шер­сті. Ре­чі так спо­до­ба­ли­ся, що ви­рі­ши­ла на­вчи­ти­ся ро­би­ти та­кі ж. Ва­ля­ла та­по­чки, ігра­шки, ша­по­чки, ва­лян­ки. З ча­сом по­мі­ти­ла, що мої кі­шки лю­блять гра­ти­ся і ле­жа­ти на шер­сті. Ви­го­то­ви­ла для них ма­лень­кі юр­ти, — роз­по­від­ає 44-рі­чна Юлія КО­СА­ТА з Хар­ко­ва. Про­дає за кор­дон вов­ня­ні бу­ди­но­чки для кі­шок. Один ко­штує 4,6–5,2 тис. грн.

— Фо­то­гра­фії по­ро­бок опу­блі­ку­ва­ла в ін­тер­не­ті. Лю­ди пи­та­ли, чи не про­даю їх. Так по­ча­ла пра­цю­ва­ти на за­мов­ле­н­ня. Для цьо­го не по­трі­бно ве­ли­ких за­оща­джень. До­сить при­дба­ти де­рев’яну до­шку із зуб­ця­ми та гол­ку для ва­ля­н­ня. І не­ве­ли­ку кіль­кість шер­сті для одно­го ви­ро­бу. Вкла­де­ні гро­ші по­вер­ну­ться пі­сля йо­го про­да­жу.

На ство­ре­н­ня бу­ди­но­чка йде від кіль­кох днів до ти­жня. Со­бі­вар­тість одно­го — 1,8 ти­ся­чі гри­вень. Стіль­ки ко­штує ма­те­рі­ал. Для укра­їн­ців на­віть це до­ро­го. То­му за­ре­є­стру­ва­ла­ся на аме­ри­кан­сько­му сай­ті для про­да­жу ре­чей ру­чної ро­бо­ти. За мі­сяць у се­ре­дньо­му про­да­є­ться чо­ти­ри шту­ки. Це близь­ко 10 ти­сяч гри­вень до­хо­ду.

Мною за­ці­ка­ви­ли­ся ви­ро­бни­ки шер­сті з Ко­реї. При­їжджа­ли в Хар­ків, бу­ли го­то­ві вкла­сти ко­шти у від­кри­т­тя ма­га­зи­ну. За­ре­є­стру­ва­ли фір­му, орен­ду­ва­ли при­мі­ще­н­ня. Однак че­рез ви­со­кі по­да­тки, до­ро­гу орен­ду та еле­ктри­ку ви­тра­ти пе­ре­ви­щу­ва­ли до­хід. Бі­зне­су не ви­йшло. То­ді за­про­по­ну­ва­ли при­си­ла­ти шерсть, а я від­прав­ля­ла б їм ви­ріб. Не до­ве­ло­ся б пла­ти­ти за роз­ми­тне­н­ня. Не вда­ло­ся че­рез бю­ро­кра­тію. На кор­до­ні ви­ма­га­ють звіт із за­зна­че­н­ням то­чної ва­ги отри­ма­но­го і від­прав­ле­но­го ма­те­рі­а­лу. У ру­чній ро­бо­ті ви­ра­ху­ва­ти це не­мо­жли­во. То­му до­сі про­даю он-лайн.

Юлія Ко­са­та по­ка­зує вов­ня­ні бу­ди­но­чки, які про­дає в ін­тер­не­ті. Ко­шту­ють при­бли­зно п’ять ти­сяч гри­вень. Ку­пу­ють пе­ре­ва­жно іно­зем­ці

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.