КОРОТКО

Gazeta po-ukrainsky - - ДІАСПОРА -

Най­біль­ше гро­шей укра­їн­ці над­си­ла­ють із Поль­щі. За пер­ших три мі­ся­ці 2018 ро­ку на­ді­йшли $865 млн за да­ни­ми Нац­бан­ку. На дру­го­му мі­сці за гро­шо­ви­ми пе­ре­ка­за­ми Ро­сія. Із кра­ї­ни пе­ре­ка­за­ли $300 млн. Трій­ку за­ми­ка­ють США, звід­ки на­ді­сла­ли $192 млн. За­га­лом за пер­ший квар­тал по­то­чно­го ро­ку укра­їн­ці пе­ре­ве­ли з-за кор­до­ну $2,61 млрд.

На бу­дів­ни­цтві в поль­сько­му Вро­цла­ві за­ги­нув 46-рі­чний укра­ї­нець. На чо­ло­ві­ка обва­ли­ла­ся ча­сти­на схо­дів. Щоб ді­ста­ти ті­ло, ря­ту­валь­ни­ки та по­лі­ція ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли кран. Пра­цю­ва­ли 2 год. При­чи­ну ава­рії з’ясо­вує про­ку­ра­ту­ра, по­ві­до­мив ре­чник мі­ської ко­мен­да­ту­ри по­лі­ції у Вро­цла­ві Лу­каш Ду­тко­вяк.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.