У ко­жній квар­ти­рі є бом­бо­схо­ви­ще

Gazeta po-ukrainsky - - ДІАСПОРА -

— Пе­ре­жи­ла мі­сяць по­ту­жних об­стрі­лів ра­ке­та­ми в Тель-Аві­ві. Це най­стра­шні­ше, що є в Ізраїлі. Ми пра­цю­є­мо у ве­ли­ко­му при­мі­щен­ні. На­ма­га­є­мо­ся не па­ні­ку­ва­ти, ко­ли лу­нає си­ре­на. Усі пра­ців­ни­ки схо­дя­ться до бом­бо­схо­ви­ща, що є на ко­жно­му по­вер­сі. Стра­шно, ко­ли си­гнал за­стає в до­ро­зі. То­ді слід ляг­ти на під­ло­гу, на­кри­ти го­ло­ву ру­ка­ми й че­ка­ти, — роз­по­від­ає На­та­лія Гройсман. — У но­вих квар­ти­рах є бом­бо­схо­ви­ща. Спе­ці­аль­ні кім­на­ти ма­ють ме­та­ле­ві став­ні на ві­кна та бро­ньо­ва­ні две­рі. із бро­ньо­ва­ни­ми сті­на­ми. Якщо бом­бо­схо­ви­ща не­має, бро­ню­ють спіль­ні ко­ри­до­ри між квар­ти­ра­ми. До­сі пе­ред очи­ма су­сі­ди в тру­сах і ми за­спа­ні й пе­ре­ля­ка­ні. Без­пе­ка в кра­ї­ні на ви­со­ко­му рів­ні. Ко­жен гро­ма­дя­нин має від­слу­жи­ти в ар­мії, на­віть дів­ча­та. По мі­сту по­мі­тні вій­сько­ві зі збро­єю. Най­біль­ше — в п’ятни­цю, ко­ли їх від­пу­ска­ють до­до­му. Мо­жна їха­ти в еле­ктри­чці з ав­то­ма­том на ко­лі­нах. Цих лю­дей тут ці­ну­ють і по­ва­жа­ють. Най­важ­че ку­пи­ти жи­тло. Квар­ти­ра в не­ве­ли­ко­му мі­сті ко­штує 300–400 ти­сяч до­ла­рів. У сто­ли­ці жи­тло обі­йде­ться по­над міль­йон до­ла­рів. Щоб узя­ти кре­дит, тре­ба зі­бра­ти по­ло­ви­ну ці­єї су­ми одра­зу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.