Від­по­віді на кро­сворд чи­тай­те у вів­то­рок, 17 ли­пня 2018 ро­ку, №53(2118)

Gazeta po-ukrainsky - - ВИГРАВАЙ -

Го­ри­зон­таль­но: 1. Норв. по­ляр­ник Ру­аль … (1872– 1928), до­сяг Пiв­ден­но­го по­лю­са у 1911 (8). 5. Клей з кро­хма­лю або бо­ро­шна (8). 9. За­хи­сна пла­стин­ка, що при­би­ва­є­ться до ка­блу­ка (7). 10. Пiдне­вiль­на жiн­ка, вла­снiсть сво­го во­ло­да­ря (6). 11. Укр. ху­до­жник-ре­а­лiст, порт­ре­тист, ре­став­ра­тор … Ко­пи­стин­ський (1844–1916) (6). 12. При­крiпле­ний до ву­зде­чки дов­гий ре­мiнь, яким прав­лять кiнь­ми; вiж­ка (дiал.) (7). 13. Улам­ко­ва гiр­ська по­ро­да (6). 16. Пер­ша ле­дi США у 1961–1963 рр. … Кен­не­дi, з 1968-го дру­жи­на Онас­сiса (6). 19. Гiр­ський край на пiв­ден­но­му за­хо­дi Ки­таю (5). 21. Ко­ло­ї­дний роз­чин нiтро­це­лю­ло­зи в ор­га­нiчних роз­чин­ни­ках (8). 22. Хри­сти­ян­ське свя­то на по­ча­тку зи­ми (8). 23. За­па­ле­н­ня гло­тко­вих ми­гда­ли­кiв (8). 25. Ре­жи­сер Дми­тро … (нар. 1957), зняв х/ф ”Ал­хiмiки” (2000, Сто­я­нов та Олей­ни­ков у гол. ро­лях) (8). 27. Пiв­ден­ний ви­со­ко­цiн­ний сорт яблук (5). 28. Со­лод­ке пе­чи­во у ви­гля­дi тов­сто­го кор­жи­ка, при­го­тов­ле­не на ме­ду, па­то­ці то­що (6). 31. Дво­мiсний ве­ло­си­пед (6). 33. Ке­рiв­ни­ця най­мен­шої ор­га­нiза­цiй­ної оди­ни­цi у кол­го­спi (7). 34. Ко­ро­ле­ва ле­бе­дiв в ба­ле­тi П. Чай­ков­сько­го ”Ле­бе­ди­не озе­ро” (6). 35. Ко­роль Нор­ве­гiї … VI Ха­ко­нар­сон Ла­га­бе­тер (1238–1280), ”Ви­прав­ник за­ко­нiв” (6). 36. Не­ве­ли­кий пре­дмет з ви­рiза­ни­ми на ньо­му зна­ка­ми для ство­ре­н­ня вiдби­тку на па­пе­рi (7). 37. При­стрiй над ко­ле­сом ве­ло­си­пе­да для пе­ре­ве­зе­н­ня не­ве­ли­ко­го ван­та­жу (8). 38. Вiй­сько­ве су­дно для ви­лов­лю­ва­н­ня та зни­ще­н­ня мор­ських мiн (8). Вер­ти­каль­но: 1. Ко­рiн­ний жи­тель кра­ї­ни або мiсце­во­стi; ту­бiлець, ав­то­хтон (8). 2. За­па­ле­н­ня сли­зо­вої обо­лон­ки но­са, що iно­дi су­про­во­джу­є­ться чха­н­ням (6). 3. Си­нiй про­стiр, си­ня по­верх­ня (про не­бо, мо­ре) (6). 4. По­мер­ла лю­ди­на; по­кiй­ник (8). 5. На­зва, яку но­си­ло ро­сiй­ське мiсто Са­ма­ра з 1935 по 1991 рiк (8). 6. Скан­даль­на ви­тiв­ка; по­ве­дiн- ка, що по­ру­шує за­галь­но­прийня­тi пра­ви­ла (6). 7. Той, хто на­вчив­ся чо­гось са­мо­стiй­но, без си­сте­ма­ти­чно­го на­вча­н­ня, без ке­рiв­ни­ка (6). 8. Оброб­ка ґрун­ту, те са­ме, що ско­пу­ва­н­ня (8). 14. Ла­го­дже­н­ня одя­гу, за­ши­ва­н­ня дiрок кла­пти­ка­ми тка­ни­ни (7). 15. Гри­зу­ни ро­ди­ни за­я­чих, що їх роз­во­дять на м’ясо та для ху­тра (7). 17. Не­ве­ли­ка дер­жа­ва у Єв­ро­пi, в Пiре­не­ях (7). 18. Ра­дян­ський ав­то­ма­ти­чний мiся­чний са­мо­хiдний апа­рат (7). 19. Укрiпле­не мiсце тим­ча­со­во­го роз­та­шу­ва­н­ня ко­за­цько­го вiй­ська з обо­зом (5). 20. Швид­кий та­нець, що йо­го ввiв му­зи­кант Х. Бел­лард у 1960-х у США (5). 23. Тва­ри­на або ро­сли­на, що не ви­три­мує низь­кої тем­пе­ра­ту­ри (8). 24. Те са­ме, що схо­ван­ка (зменш.) (8). 25. Лiталь­ний апа­рат, на­пов­не­ний га­зом, лег­шим вiд по­вiтря; по­вiтря­на ку­ля (8). 26. Осо­ба, яка вiд iме­нi гла­ви дер­жа­ви здiй­снює вла­ду на якiйсь те­ри­то­рiї (8). 29. Ге­ро­ї­ня ро­ма­ну Л. Тол­сто­го ”Вiй­на i мир” … Ро­сто­ва (6). 30. Стул­ка у сер­цi, яка за­по­бiгає зво­ро­тно­му ру­хо­вi кро­вi (6). 31. Нар. ар­тис­тка Гру­зiї i Ро­сiї, спiва­чка … Гверд­ци­те­лi (нар. 1962) (6). 32. Пло­ске ро­го­ве по­кри­т­тя на кiн­цi паль­ця (6).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.