ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРИПИНИВ ГОЛОДУВАННЯ

ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРИПИНИВ ГОЛОДУВАННЯ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Оле­ксан­дра ВАСИЛЕНКО

Укра­їн­ський по­літв’язень 42-рі­чний Олег СЕНЦОВ 6 жов­тня припинив голодування. 145 днів не вжи­вав їжі в ко­ло­нії су­во­ро­го ре­жи­му ”Бе­лый ме­дведь” мі­ста Ла­би­тнан­гі Тю­мен­ської обла­сті РФ. Ви­ма­гав звіль­ни­ти всіх укра­їн­ських бран­ців із ро­сій­ських тю­рем.

”Всем, ко­му это еще ин­те­ре­сно. В свя­зи с кри­ти­че­ским со­сто­я­ни­ем мо­е­го здо­ро­вья, а та­кже на­чав­ши­ми­ся па­то­ло­ги­че­ски­ми изме­не­ни­я­ми во вну­трен­них ор­га­нах, в са­мое бли­жай­шее вре­мя ко мне за­пла­ни­ро­ва­но при­ме­не­ние при­ну­ди­тель­но­го пи­та­ния, — пи­ше Олег Сенцов. — Мое мне­ние при этом уже не учи­тыва­е­тся. Яко­бы я уже не в со­стоя- нии аде­ква­тно оце­ни­вать уро­вень здо­ро­вья и опа­сно­сти ему гро­зя­щей. На­силь­ствен­ное корм­ле­ние бу­дет про­во­ди­ться в рам­ках ре­а­ни­ма­ци­он­ных ме­ро­при­я­тий по спа­се­нию жи­зни па­ци­ен­та. В дан­ных усло­ви­ях я выну­жден пре­кра­тить свою го­ло­дов­ку с зав­тра­шне­го дня, то есть с 6.10.18. 145 дней бо­рьбы, ми­нус 20 ки­ло­грам­мов ве­са, плюс на­дор­ван­ный ор­га­низм, но цель так и не до­сти­гну­та. Я бла­го­да­рен всем, кто под­дер­жи­вал ме­ня, и про­шу про­ще­ния у тех, ко­го я по­двел. Сла­ва Украи­не!”

Пра­ців­ни­ки Фе­де­раль­ної слу­жби без­пе­ки Ро­сії в трав­ні 2014 ро­ку за­три­ма- ли Оле­га Сен­цо­ва в Кри­му. Зви­ну­ва­ти­ли в під­го­тов­ці те­ра­ктів на пів­остро­ві. У сер­пні 2015-го за­су­ди­ли до 20 ро­ків ко­ло­нії су­во­ро­го ре­жи­му.

14 трав­ня цьо­го­річ Сенцов ого­ло­сив голодування. Адмі­ні­стра­ція від­пра­ви­ла йо­го до тю­рем­но­го ла­за­ре­ту. За цей час пе­ре­жив кіль­ка криз. Оле­га дві­чі го­спі­та­лі­зу­ва­ли в мі­ську лі­кар­ню.

— Від йо­го здо­ров’я ма­ло що за­ли­ши­ло­ся. Ні­хто за­раз не мо­же ска­за­ти, чи ви­жи­ве Олег, — роз­по­від­ає дво­ю­рі­дна се­стра ре­жи­се­ра 37-рі­чна На­та­лія Ка­план. — До гі­по­ксії, ане­мії, дистро­фії до­да­ли­ся ари­тмія та іше­мія. Нир­ки в будь-який мо­мент мо­жуть від­мо­ви­ти. Пе­чін­ка збіль­ше­на і вже по­ча­ла роз­кла­да­ти­ся. Про­бле­ми з ки­ше­чни­ком і моз­ком. Голодування все одно при­пи­ни­ло­ся б. Пи­та­н­ня в то­му, як — тор­ту­ра­ми чи спро­бою ви­жи­ти. Олег обрав дру­ге. Спо­ді­ва­ю­ся, він ви­бе­ре­ться.

Ми­нус 20 ки­ло­грам­мов ве­са, плюс на­дор­ван­ный ор­га­низм

10 ве­ре­сня Сенцов на­пи­сав за­по­віт на свою твор­чість на ви­па­док смер­ті. Гро­ші, які йо­му зі­бра­ли не­бай­ду­жі, за­по­вів ді­тям 16-рі­чній Алі­ні й 13-рі­чно­му Вла­ди­сла­ву. П’єси і пра­ва на філь­ми — по­дру­зі з оку­по­ва­но­го Кри­му. Її ім’я про­сив не роз­го­ло­шу­ва­ти. 6 жов­тня Оле­гу Сен­цо­ву по­ча­ли да­ва­ти ка­ші, ки­сло­мо­ло­чні про­ду­кти та від­ва­ре­ну ку­ря­ти­ну. Пі­сля 20 днів та­ко­го хар­чу­ва­н­ня пе­ре­ве­дуть на зви­чай­ну тю­рем­ну їжу.

— Ви­хо­ди­ти з голодування тре­ба стіль­ки ж, скіль­ки лю­ди­на не при­йма­ла їжі, — ка­же га­стро­ен­те­ро­лог із Ки­є­ва Га­ли­на Не­зго­во­ро­ва, 45 ро­ків. — Олег Сенцов має без при­му­су їсти ово­че­во-ву­гле­во­дні су­мі­ші, ка­ші. Бу­ло б до­бре, як­би йо­го огля­ну­ли пред­став­ни­ки ме­ди­чно­го спів­то­ва­ри­ства, яким до­ві­ря­ють ко­ле­ги.

— При­пи­не­н­ня голодування не змі­нить то­го, що Оле­га Сен­цо­ва спри­йма­ють як ге­роя в між­на­ро­дно­му ко­лі, — го­во­рить 31-рі­чна Оль­га СКРИПНИК, го­ло­ва Крим­ської пра­во­за­хи­сної гру­пи. — Це був ви­му­ше­ний крок, щоб збе- рег­ти жи­т­тя. Звіль­ня­ти з по­ло­ну му­си­мо жи­ву лю­ди­ну.

— Най­пер­ше по­трі­бно звер­ну­ти­ся до між­на­ро­дних су­до­вих ор­га­ні­за­цій, аби Ро­сія від­по­ві­ла за не­за­кон­не обме­же­н­ня сво­бо­ди.

Є ще один аспект, який пря­мо не пов’яза­ний з Оле­гом, але не менш ва­жли­вий. Мо­сква в Ра­ді Єв­ро­пи на­ма­га­є­ться до­мог­ти­ся зня­т­тя сан­кцій за по­ру­ше­н­ня прав лю­ди­ни. Хо­чуть у ста­тут вве­сти пункт, що до кра­їн-чле­нів Ра­ди Єв­ро­пи не мо­жна за­сто­со­ву­ва­ти обме­жень. Ва­жли­во цьо­го не допу­сти­ти.

РФ ви­су­ва­ти­ме умо­ви Ки­є­ву та сві­ту, щоб убез­пе­чи­ти се­бе. Пер­ший ва­рі­ант — за­жа­дає обмі­ну Оле­га на за­три­ма­них в Укра­ї­ні ро­сій­ських шпи­гу­нів. Дру­гий — тор­гу­ва­ти­ме­ться, щоб із неї зня­ли сан­кції. У будь-яко­му ви­пад­ку до­мов­ле­но­сті бу­дуть ку­лу­ар­ни­ми. Пу­тін сво­їм не по­сту­пи­ться.

Має їсти ово­че­во­ву­гле­во­дні су­мі­ші, ка­ші

Лист укра­їн­сько­го по­літв’язня Оле­га Сен­цо­ва, в яко­му він по­яснив, чо­му припинив голодування. Пе­ре­дав че­рез адво­ка­та 44-рі­чно­го Дми­тра Дін­зе 6 жов­тня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.