Лі­кар­ка не по­мі­ти­ла роз­рив ки­ше­чни­ка в 5-рі­чно­го хло­пчи­ка

ЛІ­КАР­КА НЕ ПО­МІ­ТИ­ЛА РОЗ­РИВ КИ­ШЕ­ЧНИ­КА В 5-РІ­ЧНО­ГО ВІТАЛІЯ ЖИТНИКА

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ан­на БОВА

У се­ли­щі мі­сько­го ти­пу Ора­тів на Він­нич­чи­ні лі­кар­ку 58-рі­чну Оле­ну НЕТЕЧИНСЬКУ зви­ну­ва­чу­ють у не­про­фе­сій­них ді­ях, що при­зве­ли до за­ги­бе­лі па­ці­єн­та. Пі­до­зру ого­ло­си­ли 25 ве­ре­сня.

Іде­ться про смерть 5-рі­чно­го Віталія Житника. Ба­тьки при­ве­зли йо­го в лі­кар­ню з бо­лем у жи­во­ті та блю­во­тою. Оле­на Не­те­чин­ська — лі­кар сі­мей­ної ме­ди­ци­ни. То­го дня чер­гу­ва­ла в цен­траль­ній ра­йон­ній лі­кар­ні, де пра­цює за су­мі­сни­цтвом. Ска­за­ла, що в ди­ти­ни отру­є­н­ня. До­да­тко­вих об­сте­жень не при­зна­чи­ла.

— Ві­та­лі­ку ста­ло по­га­но вдо­ма пі­сля са­ді­ка. Жа­лу­вав­ся, що бо­лить жи­віт. По­ве­зли в боль­ні­цу. Чер­го­ва про­ми­ла йо­му шлу­нок, про­ка­па­ла і від­пра­ви­ла до­до­му. За­пев­ни­ла, що на ра­нок все бу­де до­бре, — при­га­дує ма­ти Те­тя­на Жи­тник, 44 ро­ки. — Я всю ніч си­ді­ла бі­ля ньо­го. Під ра­нок по­про­сив во­ди. А то­ді став жов­кну­ти, на­че су­дор­гою бра­ло, зу­би зці­пив. Ми — в ма­ши­ну і знов у лі­кар­ню.

Віталія при­ве­зли до ме­ди­ків у ста­ні клі­ні­чної смер­ті. У ньо­го ро­зі­рвав­ся ки­ше­чник, по­ча­ло­ся від­ми­ра­н­ня тка­нин.

— Шанс на по­ря­ту­нок у ди­ти­ни був. Лі­кар­ка ма­ла ви­кли­ка­ти хі­рур­га, який вста­но­вив би пра­виль­ний ді­а­гноз, — го­во­рить Ми­ко­ла Са­дик з Ора­тів­ської рай­лі­кар­ні.

Пі­сля ін­ци­ден­ту Оле­ну Нетечинську з ЦРЛ звіль­ни­ли. Про­дов­жує ро­бо­ту як сі­мей­ний лі­кар.

— Оле­на Ми­ко­ла­їв­на має по­над 20 ро­ків ста­жу. Лю­ди обра­ли її сі­мей­ним лі­ка­рем. По­над ти­ся­чу па­ці­єн­тів під­пи­са­ли з нею де­кла­ра­ції, — ка­же Олег Га­лу­шко з ра­йон­но­го цен­тру пер­вин­ної ме­ди­ко-са­ні­тар­ної до­по­мо­ги. — При­пи­сів із про­ку­ра­ту­ри чи су­ду про від­сто­ро­не­н­ня її від по­са­ди ми не отри­му­ва­ли.

Роз­слі­ду­ва­н­ня смер­ті Віталія Житника три­ва­ло шість мі­ся­ців.

— Хло­пчик по­мер від бо­льо­во­го син­дро­му, ін­то­кси­ка­ції, кро­вов­тра­ти та час­тко­во­го не­кро­зу тон­ко­го ки­ше­чни­ка. Лі­кар­ці, яка не змо­гла вста­но­ви­ти пра­виль­ний ді­а­гноз, ого­ло­си­ли пі­до­зру, — за­зна­чає Іри­на Ви­хо­ва­нець з обла­сної про­ку­ра­ту­ри.

Про­ку­ра­ту­ра по­да­ла кло­по­та­н­ня до су­ду про від­сто­ро­не­н­ня Не­те­чин­ської від по­са­ди та обра­н­ня їй за­по­бі­жно­го за­хо­ду.

Шанс на по­ря­ту­нок був. Лі­кар­ка ма­ла ви­кли­ка­ти хі­рур­га

Те­тя­на Жи­тник із се­ли­ща мі­сько­го ти­пу Ора­тів на Він­нич­чи­ні три­має порт­рет си­на 5-рі­чно­го Віталія. Пів­ро­ку то­му він по­мер від роз­ри­ву ки­ше­чни­ка. У смер­ті ди­ти­ни зви­ну­ва­чу­ють лі­кар­ку, яка не змо­гла вча­сно по­ста­ви­ти пра­виль­ний ді­а­гноз

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.