Во­ло­ди­мир Кли­чко має ро­ман із бо­ксер­кою

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ві­кто­рія ТОПАЛА КА­ЖУТЬ,ЩО

Не­що­дав­но бо­ксе­ра 42-рі­чно­го Во­ло­ди­ми­ра КЛИ­ЧКА по­ба­чи­ли в ком­па­нії 37-рі­чної Се­си­лії БРЕКХУС, спортс­мен­ки з Нор­ве­гії. Ра­зом від­ві­да­ли Кон­грес Все­сві­тньої бо­ксер­ської ра­ди в Ки­є­ві. Во­ло­ди­мир обні­мав по­дру­гу за та­лію, ці­лу­вав у що­ку.

Се­си­лія Брекхус на­ро­ди­ла­ся в Ко­лум­бії. 5-рі­чною її удо­че­ри­ла нор­везь­ка па­ра. Пі­длі­тком зайня­ла­ся кік­бо­ксин­гом і бо­ксом. На­ве­сні 2015-го під­пи­са­ла кон­тракт із про­мо­у­тер­ською ком­па­ні­єю бра­тів Кли­чків. Ча­сто від­ві­дує Ки­їв. Бу­ла при­су­тня на остан­ніх по­єдин­ках Во­ло­ди­ми­ра Кли­чка.

Се­си­лія — пер­ша жін­ка в істо­рії, яка зі­бра­ла всі основ­ні чем­піон­ські по­яси за вер­сі­я­ми рі­зних бо­ксер­ських ор­га­ні­за­цій. Ча­сто по­тра­пляє на об­кла­дин­ки мо­дних жур­на­лів і бе­ре участь у фо­то­се­сі­ях.

На по­ча­тку сер­пня 2018-го Во­ло­ди­мир Кли­чко ро­зі­йшов­ся з гол­лі­вуд­ською актри­сою 29-рі­чною Гай­ден Па­нет­тьє­рі.

— Во­ни вже дав­но про­сто дру­зі. Про­во­дять час ра­зом за­ра­ди донь­ки. Не­що­дав­но від­по­чи­ва­ли у Гре­ції, — роз­по­від­ає Ле­слі Во­гель, ма­ти Гай­ден.

Па­нет­тьє­рі зу­стрі­ча­є­ться з аме­ри­кан­ським акто­ром Брайа­ном Хі­кер­со­ном, 28 ро­ків.

Во­ло­ди­мир Кли­чко си­дить у спорт­за­лі з Се­си­лі­єю Брекхус під час тре­ну­ва­н­ня. Во­на ча­сто від­ві­дує Ки­їв

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.