У ди­тя­чо­му сад­ку отру­ї­ли­ся 38 лю­дей

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Ан­на ОРЕЛ

У мі­сті Не­ті­ши­ні Хмель­ни­цької обла­сті в ди­тса­до­чку №6 ”Рай­ду­га” отру­ї­ли­ся 38 лю­дей. Із них 31 ди­ти­на ві­ком від 3 до 6 ро­ків. Ре­шта — ви­хо­ва­те­лі, їх по­мі­чни­ки та 19-рі­чний хло­пець, який кон­та­кту­вав із пра­ців­ни­ка­ми за­кла­ду.

37 по­стра­жда­лих го­спі­та­лі­зу­ва­ли. У них бу­ла ви­со­ка тем­пе­ра­ту­ра, слаб­кість, біль у жи­во­ті, ді­а­рея, ну­до­та. Одна ди­ти­на лі­ку­є­ться вдо­ма.

— Лю­ди по­тра­пи­ли в лі­кар­ню в ста­ні се­ре­дньої тяж­ко­сті, — го­во­рить за­ві­ду­вач ін­фе­кцій­но­го від­ді­ле­н­ня спе­ці­а­лі­зо­ва­ної ме­ди­ко-са­ні­тар­ної ча­сти­ни мі­ста Лю­дми­ла Ов­чар, 61 рік. — 8 жов­тня отри­ма­ли ре­зуль­та­ти ана­лі­зів. У па­ці­єн­тів ви­яви­ли саль­мо­не­льоз (ін­фе­кцій­не за­хво­рю­ва­н­ня. Вра­жає трав­ну си­сте­му. В ор­га­нізм ба­кте­рія за­зви­чай по­тра­пляє з во­дою чи їжею. — ГПУ). За­раз усі йдуть на по­прав­ку. Але хво­ро­ба сер­йо­зна, то­му пев­ний час ли­ша­ти­му­ться в ста­ціо­на­рі. Звід­ки са­ме взя­ли­ся збу­дни­ки хво­ро­би нам по­ки що не ві­до­мо.

У ди­тса­до­чку на дзвін­ки не від­по­від­а­ють.

Спе­ці­а­лі­сти обла­сно­го ла­бо­ра­тор­но­го цен­тру взя­ли із ди­тя­чо­го за­кла­ду на ана­ліз їжу, во­ду, зми­ви. У при­мі­ще­н­нях про­ве­ли де­зін­фе­кцію.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.