Зна­йшли ста­ро­вин­ні фі­гу­ри

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Мар’яна ЧОРНІЄВИЧ

Де­рев’яні фі­гу­ри свя­ще­ни­ків, розп’ят­тя Ісу­са Хри­ста й цер­ков­ний по­суд XVIII ст. зна­йшли під час ре­мон­ту в гре­ко-ка­то­ли­цькій цер­кві Свя­то­го Ми­ко­лая в рай­цен­трі Ра­де­хів на Львів­щи­ні.

Цін­но­сті ро­бі­тни­ки ви­яви­ли на да­ху. — По­ба­чи­ли, що під ним щось ле­жить, і по­кли­ка­ли ме­не, щоб по­ка­за­ти, — го­во­рить на­сто­я­тель хра­му Во­ло­ди­мир Ца­рик, 48 ро­ків. — Ду­маю, ці ре­чі ли­ши­ли­ся зі ста­рої цер­кви, яка зго­рі­ла 1915-го. Но­ву збу­ду­ва­ли за три ро­ки. Від­то­ді ка­пі­таль­ний ре­монт ні­хто не про­во­див. От тіль­ки ми взя­ли­ся.

Мо­жли­во в ро­ки Пер­шої сві­то­вої вій­ни ці пре­дме­ти хтось за­хо­вав, аби їх не по­шко­ди­ли. Фі­гу­ри най­імо­вір­ні­ше сто­я­ли в цер­кві, а розп’ят­тя мо­гло бу­ти ззов­ні.

На­у­ков­ці при­пу­ска­ють, що зна­йде­ні фі­гу­ри мо­жуть на­ле­жа­ти по­слі­дов­ни­кам га­ли­цько­го скуль­пто­ра Іо­на Пін­зе­ля, який жив у XVIII ст. Ар­те­фа­кти від­да­дуть на ре­став­ра­цію.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.