Ро­сія ото­чує Укра­ї­ну вій­ська­ми

Gazeta po-ukrainsky - - ДОНБАС - Юлія ПАСІЧНИК

На оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях Дон­ба­су та­єм­но го­ту­ють бо­йо­ви­ків до ве­де­н­ня на­сту­пу. Оку­пан­ти від­пра­цьо­ву­ють еле­мен­ти пе­ре­хо­ду до на­сту­пу.

На­вча­н­ня три­ва­ли 29 ве­ре­сня — 2 жов­тня. Кіль­ка ра­зів бо­йо­ви­ки від­кри­ли во­гонь по сво­їх. За­ги­ну­ли двоє ро­сій­ських вій­сько­вих. Під час тре­ну­ва­н­ня мі­но­ме­тно­го під­роз­ді­лу оку­пан­ти об­стрі­ля­ли вла­сний пе­ре­до­вий опор­ний пункт. За­ги­нув бо­йо­вик. Тре­ну­ва­н­ня про­во­ди­ли у всіх мі­сцях дис­ло­ка­ції оку­па­цій­них військ на Дон­ба­сі.

На кор­до­ні РФ роз­гор­та­ють чо­ти­ри пов­но­мас­шта­бні ди­ві­зії — до 30 тис. осо­бо­во­го скла­ду.

— Бі­ля укра­їн­сько­го кор­до­ну Ро­сія роз­гор­ну­ла вій­ська, чи­сель­ність яких ся­гає рів­ня 2014-го, — ка­же се­кре­тар РНБО Оле­ксандр Тур­чи­нов, 54 ро­ки. — Це сер­йо­зна за­гро­за. Но­ві під­роз­ді­ли — не тіль­ки для де­мон­стра­ції си­ли. Мо­жуть за­сто­су­ва­ти для ве­де­н­ня актив­них бо­йо­вих дій. Ми по­вин­ні бу­ти го­то­ві до цьо­го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.