Упер­ше пред­став­ник адмі­ні­стра­ції США ска­зав, що ро­сі­я­ни — зло­чин­ці

Gazeta po-ukrainsky - - КОМЕНТАРІ - Ка­те­ри­на ЛУК’ЯШКО

Мі­ні­стер­ство юсти­ції США ого­ло­си­ло зви­ну­ва­че­н­ня се­ми гро­ма­дя­нам Ро­сії, яких вва­жає спів­ро­бі­тни­ка­ми го­лов­но­го роз­ві­ду­валь­но­го управ­лі­н­ня РФ. Це Оле­ксій Мо­ре­нець, Єв­ген Се­ре­бря­ков, Іван Єр­ма­ков, Ар­тем Ма­ли­шев, Дми­тро Ба­дин, Олег Со­тни­ков і Оле­ксій Мі­нін.

Їх пі­до­зрю­ють у ха­кер­ських ата­ках на Все­сві­тнє ан­ти­до­пін­го­ве агент­ство, Мі­жна­ро­дну фе­де­ра­цію фут­бо­лу, Спор­тив­ний ар­бі­тра­жний суд. А та­кож на япо­но-аме­ри­кан­ську ком­па­нію ”Ве­стін­га­уз еле­ктрик”, що по­ста­чає ядер­не па­ли­во в Укра­ї­ну. Ме­тою бу­ла кра­діж­ка осо­би­стих да­них і від­ми­ва­н­ня гро­шей.

Трьом із се­ми фі­гу­ран­тів спра­ви — Єр­ма­ко­ву, Ба­ді­ну й Ма­ли­ше­ву — ра­ні­ше вже ви­су­ну­ли зви­ну­ва­че­н­ня в ха­кер­ських ата­ках під час ро­сій­сько­го втру­ча­н­ня в аме­ри­кан­ські ви­бо­ри.

— Ці се­ме­ро не­суть від­по­від­аль­ність за ви­кра­де­н­ня і опри­лю­дне­н­ня кон­фі­ден­цій­ної та чу­тли­вої ін­фор­ма­ції, змі­ну гро­мад­ської дум­ки на ко­ристь РФ, — за­яв­ляє про­ку­рор за­хі­дно­го окру­гу шта­ту Пен­силь­ва­нія Скотт Бре­ді. — Жер­тва­ми атак ро­сій­ських зло­чин­ців ста­ли со­тні осіб. Се­ред них май­же 250 спортс­ме­нів із 30 кра­їн. А та­кож 35 ан­ти­до­пін­го­вих фе­де­ра­цій.

— Ата­ки здій­сню­ва­ли у стра­те­гі­чних ін­те­ре­сах ро­сій­сько­го уря­ду, — ка­же по­мі­чник ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра США 47-рі­чний Джон Де­мерс.

За кіль­ка го­дин до за­яви аме­ри­кан­ців уря­ди Ве­ли­кої Бри­та­нії та Ні­дер­лан­дів зви­ну­ва­ти­ли ро­сій­ську вій­сько­ву роз­від­ку у спро­бах кі­бе­ра­так.

Одно­ча­сно зі Шта­та­ми пре­тен­зії до РФ ви­сло­вив уряд Ка­на­ди.

— Ми є свід­ка­ми но­во­го ета­пу, ко­ли ре­чі по­чи- на­ють на­зи­ва­ти сво­ї­ми іме­на­ми, — го­во­рить екс­перт із між­на­ро­дних від­но­син і без­пе­ки Оле­ксій КУРОП’ЯТНИК, 58 ро­ків.

— Упер­ше пред­став­ник юсти­ції США ска­зав, що ро­сі­я­ни — зло­чин­ці. Про­лу­на­ла ва­жли­ва фра­за, що їхні дії під­три­ма­ні дер­жа­вою на най­ви­що­му рів­ні. Ще ні­ко­ли так від­вер­то й чі­тко аме­ри­кан­ська адмі­ні­стра­ція не на­зи­ва­ла ке­рів­ни­цтво РФ зло­чин­ця­ми. На­став ін­ший етап від­но­син на по­лі­ти­чно­му рів­ні.

Одно­ча­сні за­яви Спо­лу­че­них Шта­тів, Ка­на­ди й Ні­дер­лан­дів свід­чать про те, що за­хі­дна спіль­но­та діє одно­стай­но.

Жер­тва­ми атак ро­сі­ян ста­ли со­тні осіб

Мі­ні­стер­ство обо­ро­ни Ні­дер­лан­дів ви­сла­ло з кра­ї­ни чо­ти­рьох офі­це­рів го­лов­но­го роз­ві­ду­валь­но­го управ­лі­н­ня Ро­сії. Ще у кві­тні во­ни на­ма­га­ли­ся ор­га­ні­зу­ва­ти ха­кер­ську ата­ку про­ти Ор­га­ні­за­ції із за­бо­ро­ни хі­мі­чної зброї в Га­а­зі. На фо­то з ка­мер ві­део­спо­сте­ре­же­н­ня в ам­стер­дам­сько­му ае­ро­пор­ту ”Схі­пхол” до­бре ви­дно облич­чя шпи­гу­нів (злі­ва на­пра­во): Оле­ксія Мо­ре­не­ця, Оле­ксія Мі­ні­на, Оле­га Со­тни­ко­ва та Єв­ге­на Се­ре­бря­ко­ва. 10 кві­тня, Ам­стер­дам, Ні­дер­лан­ди

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.