Дми­тро Ко­сен­ко роз­бив­ся на мо­то­ци­клі

Gazeta po-ukrainsky - - СКАНДАЛИ - Ан­на БОВА

У ніч на 7 жов­тня за­ги­нув по­лі­то­лог 32-рі­чний Дми­тро КО­СЕН­КО. На тра­сі Ки­їв — Оде­са роз­бив­ся на мо­то­ци­клі.

— Їхав у бік сто­ли­ці, не по­мі­тив від­бій­ник і на ве­ли­кій швид­ко­сті вле­тів у ньо­го, — ка­же то­ва­риш за­ги­бло­го Ки­ри­ло Мол­ча­нов.

Ді­лян­ка до­ро­ги, на якій ста­ла­ся ава­рія, по­га­но осві­тле­на, за по­пе­ре­дні­ми ви­снов­ка­ми слід­ства. Мо­то­цикл пі­сля зі­ткне­н­ня від­ки­ну­ло на 200 м. Во­дій за­ги­нув мит­тє­во. Йо­го па­са­жи­ра з тяж­ки­ми трав­ма­ми за­бра­ли до лі­кар­ні.

Сло­вом не обмо­вив­ся, що ку­дись по­спі­шає

Дми­тро Ко­сен­ко ро­дом із Хміль­ни­ка Він­ни­цької обла­сті. Одру­же­ний не був, ді­тей не мав. Із ве­ре­сня 2014 ро­ку пра­цю­вав аси­стен­том ка­фе­дри по­лі­то­ло­гії Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту ім. Та­ра­са Шев­чен­ка. Ви­кла­дав кур­си ”По­лі­то­ло­гія”, ”Істо­рія за­ру­бі­жних по­лі­ти­чних вчень”, ”Істо­рія і те­о­рія де­мо­кра­тії”. Сфе­ра на­у­ко­вих ін­те­ре­сів — по­лі­ти­чна вла­да і кон­це­пції де­мо­кра­тії. З 2015-го був за­сту­пни­ком де­ка­на фі­ло­соф­сько­го фа­куль­те­ту з ви­хов­ної ро­бо­ти.

— Во­стан­нє з Дми­тром ба­чи­ли­ся в су­бо­ту на ро­бо­ті. По­тім він по­їхав на при­йом сту­ден­тів до гур­то­жи­тку, мав та­кий обов’язок як за­сту­пник із ви­хов­ної ро­бо­ти, — роз­по­від­ає 70-рі­чний Ана­то­лій Кон­вер­ський, де­кан фі­ло­соф­сько­го фа­куль­те­ту. — Уве­че­рі го­во­рив із ним по те­ле­фо­ну, мав пи­та­н­ня по бі­бліо­те­ці. Це бу­ло близь­ко 21:00. Сло­вом не обмо­вив­ся, що ку­дись по­спі­шає. Зав­жди був обе­ре­жним во­ді­єм. Хто йо­го па­са­жир­ка — ми не зна­є­мо.

Дми­тро за­кін­чив уні­вер­си­тет, в яко­му ви­кла­дав.

— Він був на­шим сту­ден­том, отри­мав спе­ці­аль­ність вій­сько­во­го по­лі­то­ло­га. Пі­сля ар­мії всту­пив до аспі­ран­ту­ри, за­хи­стив кан­ди­дат­ську, — про­дов­жує Ана­то­лій Єв­ге­но­вич. — Лю­бив сту­ден­тів, а во­ни йо­го. Го­ту­вав до дру­ку під­ру­чник із су­ча­сної де­мо­кра­тії. Вва­жа­ли Дми­тра май­бу­тнім укра­їн­ської по­лі­то­ло­гії.

Дми­тра Ко­сен­ка по­хо­ва­ли в Хміль­ни­ку 9 жов­тня. У ньо­го за­ли­ши­ли­ся ба­тьки та стар­ший брат Оле­ксандр.

Дми­тро Ко­сен­ко з Хміль­ни­ка Він­ни­цької обла­сті жив та пра­цю­вав у Ки­є­ві. Був кан­ди­да­том по­лі­ти­чних на­ук

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.