Адво­ка­ту Ан­дрію Бу­ші про­стре­ли­ли но­ги

Gazeta po-ukrainsky - - СКАНДАЛИ - Ан­на БОВА

У Ки­є­ві на ву­ли­ці Ста­ро­на­во­дни­цькій не­ві­до­мі на­па­ли на адво­ка­та 48-рі­чно­го Ан­дрія БУШУ 30 ве­ре­сня. При­бли­зно о 22:00 при­їхав ”Хон­дою” до­до­му.

Чо­ло­ві­ка по­би­ли, про­стре­ли­ли но­ги й за­тя­гли до бу­дин­ку, де бу­ли йо­го донь­ка та дру­жи­на На­та­лія, 40 ро­ків. Во­на — су­д­дя Де­снян­сько­го ра­йон­но­го су­ду сто­ли­ці, за­раз у де­кре­тній від­пус­тці. Жін­ку з ди­ти­ною за­чи­ни­ли в ту­а­ле­ті, во­ни не по­стра­жда­ли.

Із бу­дин­ку Бу­шів ви­не­сли май­же $4 тис., 300 єв­ро й на­ми­сто з ко­штов­ним ка­мі­н­ням, за не­о­фі­цій­ни­ми да­ни­ми. Одра­зу пі­сля на­па­ду по­тер­пі­лі й су- сі­ди ви­кли­ка­ли по­лі­цію. Па­труль при­їхав за кіль­ка хви­лин. По­ча­ла­ся пе­ре­стріл­ка. По­ра­не­н­ня в но­гу та сте­гно отри­мав ка­прал 25-рі­чний Ста­ні­слав Ми­хай­ли­шин, він у лі­кар­ні.

Один із на­па­дни­ків за­ги­нув. Ві­до­мо, що йо­му бу­ло 35 ро­ків, жив на Жи­то­мир­щи­ні. Остан­нім ча­сом пра­цю­вав у при­ва­тній охо­рон­ній фір­мі. У не­ді­лю, ко­ли ста­ло­ся по­гра­бу­ва­н­ня, за­сту­пив на чер­гу­ва­н­ня. Ци­віль­на дру­жи­на, з якою про­жив 13 ро­ків, пе­ре­ко­на­на, — її чо­ло­вік та­ко­го зро­би­ти не міг.

Основ­ні вер­сії слід­ства — на­пад з ме­тою на­жи­ви або про­фе­сій­на ді­яль­ність по­тер­пі­ло­го.

Бу­ди­нок, у яко­му на­па­ли на по­друж-

Жін­ку з ди­ти­ною за­чи­ни­ли в ту­а­ле­ті

жя Бу­шів, за до­ку­мен­та­ми на­ле­жить ба­тько­ві На­та­лії — Дми­тро­ві Со­ку­рен­ку. Він су­д­дя Апе­ля­цій­но­го су­ду Ки­є­ва. У вла­сно­сті На­та­лії — квар­ти­ра в сто­ли­ці, яку во­на ді­лить із бра­том і ба­тьком. Не­що­дав­но в її де­кла­ра­ції з’явив­ся за­пис про 2,4 млн грн до­хо­ду від про­да­жу не­ру­хо­мо­сті. Ан­дрій Бу­ша пе­ре­бу­ває в лі­кар­ні. Із дру­жи­ною ко­мен­та­рів не да­ють.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.