12

Gazeta po-ukrainsky - - СКАНДАЛИ -

ро­ків в’язни­ці отри­ма­ла жи­тель­ка До­не­цька 30-рі­чна Юлія Пра­со­ло­ва. Та­кий ви­рок ви­ніс Іл­лі­чів­ський ра­йон­ний суд Ма­рі­у­по­ля 25 ве­ре­сня. Су­до­ве за­сі­да­н­ня від­бу­ва­ло­ся в за­кри­то­му ре­жи­мі. Пра­со­ло­ву ви­зна­ли вин­ною у вбив­стві пол­ков­ни­ка Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни 39-рі­чно­го Оле­ксан­дра Ха­ра­бе­рю­ша. У бе­ре­зні 2017 ро­ку по­кла­ла ви­бу­хів­ку під йо­го ав­то ”То­йо­та Ленд Кру­зер”. Ви­ну ви­зна­ла, апе­ля­цію на оскар­же­н­ня рі­ше­н­ня по­ки що не по­да­ва­ла. Жін­ку за­три­ма­ли во­се­ни в Оде­сі, ко­ли при­їха­ла оформ­ля­ти біо­ме­три­чний па­спорт. Бу­ла чле­ном цен­тру спе­ці­аль­них опе­ра­цій, що діє під егі­дою так зва­но­го мі­ні­стер­ства дер­жав­ної без­пе­ки ДНР. Ді­яль­ність ці­єї ор­га­ні­за­ції фі­нан­су­ють і ко­ор­ди­ну­ють спец­слу­жби Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції. За вбив­ство пол­ков­ни­ка їй за­пла­ти­ли $15 тис.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.