КОРОТКО

Gazeta po-ukrainsky - - СКАНДАЛИ -

Ма­ши­ну уча­сни­ка гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції ”Ав­то­май­дан Оде­са” Ан­дрія Іва­но­ва роз­стрі­ля­ли 6 жов­тня. Це ста­ло­ся близь­ко 23:00 бі­ля ав­то­за­прав­ки ”Со­кар” на вул. Ко­ма­ро­ва в Оде­сі. Стріль­ці вте­кли. Чо­ло­вік отри­мав по­ра­не­н­ня по­пе­ре­ка та сте­гна. Лі­ка­рі на­да­ли йо­му до­по­мо­гу й від­пу­сти­ли до­до­му. — На сві­тло­фо­рі бі­ля за­прав­ки на­про­ти ав­тів­ки акти­ві­ста зу­пи­нив­ся ”Фоль­ксва­ґен”. Із ньо­го ви­йшли не­ві­до­мі. З пом­по­вої ру­шни­ці об­стрі­ля­ли ав­то­май­да­нів­ця, який си­дів за кер­мом, — ка­же 43-рі­чний Дми­тро Го­ло­він із по­лі­ції Оде­щи­ни. — За де­кіль­ка го­дин двох пі­до­зрю­ва­них у на­па­ді за­три­ма­ли в Біл­го­ро­ді-Дні­стров­сько­му. Ще трьох — у Хер­со­ні. На­пад пов’яза­ний із ло­то­мар­ке­та­ми на те­ри­то­рії мі­ста, за да­ни­ми слід­ства. По­лі­ція роз­слі­дує спра­ву як за­мах на зло­чин та уми­сне вбив­ство.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.