”За­пи­тав, як швид­ко від­ре­мон­тую мі­шок взу­т­тя”

РУСТЕМ НАІРОВ ШУКАЄ КЛІ­ЄН­ТІВ У СТО­ЛИ­ЦІ

Gazeta po-ukrainsky - - ГРОШІ - Ва­лен­ти­на МУРАХОВСЬКА

— Що­ти­жня отри­мую три ба­у­ли взу­т­тя на ре­монт із Ки­є­ва, — ка­же 63-рі­чний Рустем НАІРОВ із Він­ни­ці. П’ять ро­ків то­му при­їхав із Вір­ме­нії. Від­крив цех із ре­мон­ту взу­т­тя.

— Спо­ча­тку не міг роз­кру­ти­ти­ся. Лю­ди не йшли до ме­не — іно­зе­мець, не­ві­до­мо як пра­цюю. По­чав да­ва­ти ого­ло­ше­н­ня в со­цме­ре­жах. Якось по­дзво­нив чо­ло­вік. За­пи­тав, як швид­ко від­ре­мон­тую мі­шок взу­т­тя. Я зди­ву­вав­ся та­кій про­по­зи­ції, але по­обі­цяв за ти­ждень спра­ви­ти­ся. Взу­т­тя при­сла­ли по­штою. Гро­ші за ре­монт одра­зу пе­ре­ве­ли на кар­тку. Ви­я­ви­ло­ся, то чо­бо­тар із Ки­є­ва. На­брав стіль­ки за­мов­лень, що сам упо­ра­ться не міг. Йо­му бу­ло ви­гі­дні­ше ча­сти­ну ро­бо­ти від­да­ти ме­ні. Бо так і за­ро­бить, і за­мов­ле­н­ня вча­сно ви­ко­нає. Ці­ни у Він­ни­ці від­рі­зня­ю­ться від сто­ли­чних. На­при­клад, за­крі­пи­ти ві­дір­ва­ний ка­блук у Ки­є­ві ко­штує в се­ре­дньо­му 220 гри­вень. У нас — 90. Зро­зу­мів, що так мо­жна не­по­га­но за­ро­бля­ти. У Ки­є­ві найняв чо­ло­ві­ка, який за­би­рає взу­т­тя, пе­ре­си­лає ме­ні. Від­даю йо­му 10 від­со­тків із за­мов­ле­н­ня.

Кіль­ка ра­зів зби­рав­ся пе­ре­їжджа­ти до сто­ли­ці. Ро­бо­ти там біль­ше. Якщо зни­зи­ти ці­ну і взя­ти ще одно­го май­стра, то мо­жна пра­цю­ва­ти ці­ло­до­бо­во. Ви­я­ви­ло­ся, ор­га­ні­зу­ва­ти пе­ре­їзд не так про­сто. За орен­ду зем­лі, на якій сто­їть моя май­стер­ня, у Він­ни­ці пла­чу що­мі­ся­ця ти­ся­чу гри­вень. У сто­ли­ці це ко­штує ві­сім ти­сяч. Та­кож по­трі­бно пла­ти­ти від­ка­ти чи­нов­ни­кам. Су­ма за­ле­жить від ра­йо­ну мі­ста. Якщо по­ряд є ба­га­то елі­тних бу­дин- ків і лег­ко до­їха­ти, то це май­же 20 ти­сяч гри­вень.

— То­рік дру­жи­на роз­по­ча­ла свій бі­знес. Ла­тає та пе­ре­ши­ває одяг ки­ян. Пра­цює вдо­ма на швей­ній ма­шин­ці, — про­дов­жує Рустем Наіров.

У сто­ли­ці найня­ли дів­чи­ну, яка при­ймає одяг. Ро­бить за­мі­ри та по­мі­тки. Від­прав­ляє нам з ін­стру­кці­я­ми, що тре­ба зро­би­ти. Ре­монт фут­бол­ки в Ки­є­ві ко­штує 60 гри­вень У нас — 20. Най­за­тре­бу­ва­ні­ші по­слу­ги — під­ру­би­ти або вши­ти шта­ни, джин­си, змі­ни­ти за­мок. У нас це ко­штує 60 гри­вень, сто­ли­чні май­стри про­сять 150. Із ро­бо­тою на від­ста­ні бу­ва­ють про­ко­ли. Якось по­плу­та­ли па­пе­ри. Джин­си ма­ли під­ру­би­ти, а ми вши­ли їх. Клі­єнт не міг зро­зу­мі­ти, як він так роз­тов­стів за кіль­ка днів, що не вла­зить у ста­рі шта­ни. До­ве­ло­ся ку­пи­ти йо­му но­ві джин­си. Те­пер до ко­жної ре­чі крі­пи­мо ли­сток за­мов­ле­н­ня із під­пи­сом і те­ле­фо­ном за­мов­ни­ка.

Узим­ку пла­ну­є­мо від­кри­ти пункт при­йо­му одя­гу та взу­т­тя по­бли­зу ме­тро Вок­заль­на в Ки­є­ві. Ще не ви­зна­чи­ли­ся, як пла­ти­ти по­мі­чни­кам. За­раз во­ни отри­му­ють від­со­ток від за­мов­ле­н­ня. За­зви­чай пра­цю­ють по 3–4 го­ди­ни на день. У се­ре­дньо­му зар­пла­та за мі­сяць — май­же 4 ти­ся­чі гри­вень.

Ко­ле­ги ме­не не ро­зу­мі­ють. Мов­ляв, на­що ме­ні та­ка мо­ро­ка. Для се­бе ве­ду ста­ти­сти­ку. Ко­ли пра­цю­вав із він­ни­цьки­ми клі­єн­та­ми, мав 4–5 ти­сяч до­хо­ду. За­раз ви­хо­джу на 9–11 ти­сяч. Не маю про­сто­їв. Лег­ше пе­ре­жи­ти між­се­зо­н­ня, бо по­стій­но є ро­бо­та. Мі­сяць то­му взяв учня на ре­монт взу­т­тя, сам уже не справ­ля­ю­ся.

Лег­ше пе­ре­жи­ти між­се­зо­н­ня, бо по­стій­но є ро­бо­та

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.