По­мі­ня­ли квар­ти­ру на бу­ди­нок у се­лі

Gazeta po-ukrainsky - - ГРОШІ - Лю­бов КАРНАРУК

— Ми з чо­ло­ві­ком жи­ве­мо в гур­то­жи­тку ко­ли­шньо­го ра­діо­за­во­ду. Як під­при­єм­ство за­кри­ли, то ме­шкан­ці пе­ре­ро­би­ли кім­на­ти на одно­кім­на­тні квар­ти­ри. По­ста­ви­ли еле­ктри­чні пли­ти. Жи­ло­ся біль­шменш нор­маль­но, — роз­по­від­ає 53-рі­чна Ка­те­ри­на ДЕМЧЕНКО зі Смі­ли на Чер­ка­щи­ні.

То­рік че­рез бор­ги за газ у мі­сті кіль­ка ра­зів при­пи­ня­ли ро­бо­ту ко­тель­ні. Без те­пла бу­ли жи­тло­ві бу­дин­ки, шко­ли, ди­тсад­ки.

— Прий­деш із ро­бо­ти, а на тер­мо­ме­трі не більш як 15 гра­ду­сів. Хто вклю­чав ”дуй­ку”, хто еле­ктро­обі­грі­вач. А в ко­го ні­чо­го не бу­ло, й ку­пи­ти не­має за що — мер­зли. Нам сва­ти від­да­ли са­мо­ро­бну еле­ктро­ба­та­рею. В кім­на­ті на­грі­ва­ло­ся до 18 гра­ду­сів. На ніч об­кла­да- ли­ся пля­шка­ми з те­плою во­дою і так спа­ли. На ви­хі­дні їха­ли в се­ло в ба­тьків­ську ха­ту. То­пи­ли гру­бу. Тіль­ки там ві­ді­грі­ва­ли­ся. І зно­ву на ти­ждень — у Смі­лу мер­зну­ти. Наш бу­ди­нок отри­мав 15 до­зво­лів на ін­ди­ві­ду­аль­не опа­ле­н­ня. Хто шу­стрі­ший, то встиг пер­шим зі­бра­ти до­ку­мен­ти. Ми й не зна­ли. Та й гро­шей все одно не­має. Ко­тел ко­штує не менш як 10 ти­сяч. Ще чо­ти­ри тре­ба за­пла­ти­ти, щоб від­рі­за­ти­ся від цен­тра­лі­зо­ва­но­го опа­ле­н­ня. Якщо цьо­го ро­ку теж бу­дуть про­бле­ми з опа­ле­н­ням, так са­мо зи­му­ва­ти­ме­мо. У бу­дні — в Смі­лі, на ви­хі­дних — у се­лі. Прав­да, дров ще не за­го­то­ви­ли.

Ро­ди­на Ко­ва­лен­ків ме­шка­ла в Смі­лі в одно­кім­на­тній квар­ти­рі на пер­шо­му по­вер­сі дев’яти­по­вер­хів­ки. По­мі­ня­ли її на ха­ту в се­лі.

— Зга­ду­є­мо зи­му­ва­н­ня в квар­ти­рі, як стра­шний сон. То­рік від­клю­чи­ли дев’ять ко­те­лень, без те­пла за­ли­ши­ли­ся 20 ти­сяч ме­шкан­ців мі­ста. Хоч улі­тку мі­сце­ві чи­нов­ни­ки ка­за­ли, що го­то­ві до опа­лю­валь­но­го се­зо­ну, — го­во­рить 48-рі­чна Те­тя­на Ко­ва­лен­ко. — Лю­ди пе­ре­кри­ва­ли тра­су. Але те­пло так і не вклю­чи­ли. Ми з чо­ло­ві­ком із ве­сни по­ча­ли шу­ка­ти ва­рі­ан­ти обмі­ну квар­ти­ри на при­ва­тний се­ктор. Але нам про­по­ну­ва­ли пе­ре­ва­жно ста­рі ха­ти. По­тім зна­йшли іде­аль­ний ва­рі­ант — за 2 кі­ло­ме­три від Смі­ли. Мі­сяць то­му пе­ре­їха­ли в се­ло. Тут є га­зо­ве опа­ле­н­ня. То­му си­ди­мо в те­плі. На ро­бо­ту їзди­мо ма­ши­ною. На ви­хі­дні при­їжджа­ють грі­ти­ся ді­ти. Вну­ки у нас про­во­ди­ти­муть усі ка­ні­ку­ли.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.