Ви­бух не­за­кон­них га­зо­вих ба­ло­нів за­ва­лив квар­ти­ри чо­ти­рьох по­вер­хів

Gazeta po-ukrainsky - - СВІТ - На­та­лія ЛЕБЕДЄВА

У су­бо­ту, 6 жов­тня в мол­дов­ській сто­ли­ці Ки­ши­не­ві в 20-по­вер­хо­во­му бу­дин­ку про­лу­нав ви­бух. Обва­ли­ли­ся пе­ре­кри­т­тя в трьох квар­ти­рах із 14-го по 16-й по­вер­хи. За­ги­ну­ли двоє до­ро­слих і одна ди­ти­на. Ще ві­сім лю­дей отри­ма­ли трав­ми.

Ви­бух став­ся о 22:40. Про­тя­гом 7 хв. на мі­сце при­їха­ли швид­ка, по­же­жни­ки й ря­ту­валь­ни­ки. У МВС Мол­до­ви вва­жа­ють — ви­бу­хнув га­зо­вий ба­лон у квар­ти­рі. Де­я­кі ме­шкан­ці не­за­кон­но ко­ри­сту­ва­ли­ся ни­ми, оскіль­ки бу­ди­нок не під­клю­че­ний до цен­тра­лі­зо­ва­но­го га­зо­по­ста­ча­н­ня.

— Я жи­ву на 14-му по­вер­сі. Три квар­ти­ри вно­чі впа­ли в мою. Див­лю­ся на­го­ру — ні­би в ша­хті лі­фта. Не міг ви­йти. По­ба­чив ви­ще від­чи- не­ні две­рі, по­чав ви­ла­зи­ти улам­ка­ми бе­то­ну. По­же­жник до­по­міг ви­бра­ти­ся че­рез 15-й по­верх, — роз­по­від­ає ме­шка­нець бу­дин­ку Оле­ксандр Ку­лі­бін.

Ті­ла за­ги­блих жін­ки й ди­ти­ни ви­яви­ли під улам­ка­ми на 14-му по­вер­сі.

— Оль­га з ди­ти­ною за­ги­ну­ли. Її чо­ло­ві­ка ви­тя­гли. Він бі­гав бо­со­ніж, кри­чав, шу­кав дру­жи­ну й си­на, — ка­же оче­ви­ди­ця Ан­то­ні­на.

Ще одно­го чо­ло­ві­ка ді­ста­ли з-під за­ва­лів жи­вим, але до­ро­гою у лі­кар­ню він по­мер.

— Я в мо­мент ви­бу­ху вже в ліж­ку бу­ла. Ба­чу — лю­стра на сте­лі за­хи­та­ла­ся. По­тім по­си­па­ло­ся скло, впа­ли кар­ни­зи зі што­ра­ми. По­чу­ла кри­ки. Ду­ма­ла, що ви­бу­хну­ла ма­ши­на, — го­во­рить Со­фія Щер­бань із квар­ти­ри на 19-му по­вер­сі.

Ме­шкан­ців бу­дин­ку ева­ку­ю­ва­ли й пе­ре­ве­зли в адмі­ні­стра­цію мі­кро­ра­йо­ну. Там пе­ре­бу­ва­ти­муть, до­ки мі­сце­ва вла­да не зна­йде їм тим­ча­со­во­го жи­тла.

— Бу­де­мо спіл­ку­ва­ти­ся з усі­ма ме­шкан­ця­ми. За­про­по­ну­є­мо при­ту­лок. Обго­во­ри­мо ін­ші ва­рі­ан­ти роз­мі­ще­н­ня, — по­яснює Ні­стор Гро­за­ву, за­сту­пник ме­ра сто­ли­ці.

Спо­ча­тку по­си­лять по­шко­дже­ні кон­стру­кції з пер­шо­го до остан­ньо­го по­вер­ху. Зро­блять це, щоб бу­ди­нок не руй­ну­вав­ся да­лі й не за­ги­ну­ли ря­ту­валь­ни­ки, які в ньо­му пра­цю­ва­ти­муть. По­тім про­дов­жать роз­би­ра­ти за­ва­ли й ді­ста­ва­ти ті­ла.

Вла­да по­обі­ця­ла на­да­ти фі­нан­со­ву до­по­мо­гу сім’ям за­ги­блих і по­стра­жда­лим.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.