”Упер­ше су­дять за ма­ка­ро­ни та їжу на ви­нос”

ДРУ­ЖИ­НА ПРЕМ’ЄР-МІ­НІ­СТРА ІЗРАЇЛЮ ЗЛОВЖИВАЛА БЮДЖЕТНИМИ КОШТАМИ

Gazeta po-ukrainsky - - СВІТ - На­та­лія ЛЕБЕДЄВА

7 жов­тня 2018 ро­ку в Єру­са­лим­сько­му ми­ро­во­му су­ді Ізраїлю роз­гля­да­ли спра­ву 59-рі­чної Са­ри, дру­жи­ни прем’єр-мі­ні­стра кра­ї­ни Бе­нья­мі­на Не­та­нья­гу. Жін­ку зви­ну­ва­чу­ють у роз­тра­ті $100 тис. бю­дже­тних ко­штів — це 2,8 млн грн. Ни­ми опла­чу­ва­ла ро­же­ве шам­пан­ське, їжу в до­ро­гих ре­сто­ра­нах і по­слу­ги зір­ко­во­го ку­ха­ря.

45 хв. про­ку­ро­ри за­чи­ту­ва­ли ре­зуль­та­ти роз­слі­ду­ва­н­ня. Дру­жи­ні прем’єра за­ки­да­ють зло­вжи­ва­н­ня бюджетними гро­ши­ма та до­ві­рою гро­ма­дян. З’ясу­ва­ли, що з 2010-го по 2013 рік в її ре­зи­ден­ції пра­цю­вав при­ва­тний ку­хар. При цьо­му во­на про- дов­жу­ва­ла за­мов­ля­ти їжу з до­ро­гих ре­сто­ра­нів. І ро­бо­ту ку­лі­на­ра, і ре­сто­ран­ні за­мов­ле­н­ня жін­ка опла­чу­ва­ла дер­жав­ним ко­штом.

У зло­вжи­ва­н­нях зви­ну­ва­ти­ли та­кож Езру Са­ї­доф­фа, ко­ли­шньо­го за­сту­пни­ка се­кре­та­рі­а­ту прем’єр-мі­ні­стра. Він знав про ма­хі­на­ції Са­ри і до­по­ма­гав їй, вва­жа­ють про­ку­ро­ри. Фаль­си­фі­ку­вав да­ти та да­ні про кіль­кість уча­сни­ків обі­дів. Втра­тив по­са­ду у ве­ре­сні 2015 ро­ку, але до цьо­го ча­су отри­му­вав зар­пла­ту.

— Ці лю­ди ви­тра­ти­ли со­тні ти­сяч ше­ке­лів із дер­жав­ної скар­бни­ці. Об­тя­жу­ю­чи­ми об­ста­ви­на­ми є те, що во­ни ро­би­ли це ре­гу­ляр­но і без­пе­рерв­но, — ка­жуть про­ку­ро­ри.

За зло­вжи­ва­н­ня до­ві­рою гро­ма­дян в Ізра­ї­лі ма­кси­маль­не по­ка­ра­н­ня — три ро­ки ув’язне­н­ня. За ша­храй­ство з об­тя­жу­ю­чи­ми об­ста­ви­на­ми — п’ять ро­ків. Про­ку­ро­ри не зби­ра­ю­ться ув’язню­ва­ти дру­жи­ну прем’єра. Ви­ма­га­ють ви­зна­ти про­ви­ну і по­вер­ну­ти ко­шти. Са­ра обви­ну­ва­че­н­ня за­пе­ре­чує.

— Упер­ше в істо­рії дру­жи­ну лі­де­ра су­дять за ма­ка­ро­ни та їжу на ви­нос, — за­яви­ли її адво­ка­ти.

Го­ло­ва су­ду Аві­тал Чен при­зна­чив на­сту­пне слу­ха­н­ня спра­ви на 13 ли­сто­па­да. Спо­ді­ва­є­ться, за мі­сяць сто­ро­ни змо­жуть до­мо­ви­ти­ся.

2016-го суд ви­знав Са­ру Не­та­нья­гу вин­ною в при­ни­жен­ні одно­го з пра­ців­ни­ків. То­ді жін­ку зо­бов’яза­ли ви­пла­ти­ти йо­му $42 тис. — май­же 1,2 млн грн ком­пен­са­ції.

Ув’язню­ва­ти не зби­ра­ю­ться. Ви­ма­га­ють ви­зна­ти про­ви­ну

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.