Двоє укра­їн­ців очо­лю­ють рей­тинг най­кра­щих у сво­є­му ви­ді спор­ту

ЛОМАЧЕНКО ТА ЧЕБАН ДВІ­ЧІ ПОСПІЛЬ ПЕРЕМОГЛИ НА ОЛІМ­ПІЙ­СЬКИХ ІГРАХ

Gazeta po-ukrainsky - - НАЙКРАЩІ СПОРТСМЕНИ УКРАЇНИ - Юрій СТРИГУН

На лі­тній Олім­пі­а­ді-2016 Укра­ї­на ви­бо­ро­ла 31-ше за­галь­но­ко­ман­дне мі­сце. В ігро­вих ви­дах спор­ту пред­став­ле­на не бу­ла. На зи­мо­вих Іграх цьо­го ро­ку ми бу­ли 21-ми зав­дя­ки єди­ній ме­да­лі Оле­ксан­дра Абра­мен­ка. На Куб­ку сві­ту з фут­бо­лу зі­гра­ли тіль­ки 2006 ро­ку, на Єв­ро-2016 ста­ли най­гір­шою ко­ман­дою. Але це не озна­чає, що в нас не­має спортс­ме­нів най­ви­що­го рів­ня.

Оле­ксандр Усик, 31 рік, бокс

Олім­пій­ський чем­піон Лон­до­на-2012, аб­со­лю­тний чем­піон сві­ту з бо­ксу се­ред важ­ко­ва­го­ви­ків, най­кра­щий спортс­мен Укра­ї­ни 2012 ро­ку.

На­ро­див­ся в Сім­фе­ро­по­лі. За­ймав­ся фут­бо­лом, але в 15 ро­ків при­йшов у се­кцію бо­ксу.

— На пер­шо­му тре­ну­ван­ні ме­не до­бря­че по­би­ли, — зга­дує. — Я за­вів­ся. Став хо­ди­ти на за­ня­т­тя що­дня. Ви­три­му­вав по де­кіль­ка го­дин тре­ну­вань.

24-рі­чний Оле­ксандр ви­бо­ров зва­н­ня чем­піо­на сві­ту се­ред лю­би­те­лів 2011-го. На­сту­пно­го — ви­грав Олім­пі­а­ду. У фі­на­лі здо­лав іта­лій­ця Кле­мен­то Рус­со. Пі­сля пе­ре­мо­ги стан­цю­вав го­па­ка.

Пер­шу зна­чу­щу пе­ре­мо­гу в про­фі здо­був у ве­ре­сні 2016 ро­ку. У важ­ко­му бою здо­лав чин­но­го чем­піо­на Все­сві­тньої бо­ксер­ської асо­ці­а­ції — по­ля­ка Кши­што­фа Гло­ва­цько­го. За рік нок­ау­ту­вав нім­ця Мар­ка Ху­ка. У пів­фі­на­лі та фі­на­лі Сві­то­вої лі­ги по­бив ла­ти­ша Май­рі­са Брі­є­ді­са й ро­сі­я­ни­на Му­ра­та Гас­сі­є­ва. Здо­був ку­бок Мо­хам­ме­да Алі. Го­ту­є­ться до бою з ан­глій­цем То­ні Бе­лью, за­пла­но­ва­но­го на 10 ли­сто­па­да.

Ан­дрій Яр­мо­лен­ко, 28 ро­ків, фут­бол

На­ро­див­ся в ро­сій­сько­му Ле­нін­гра­ді, де про­жи­ва­ли ба­тьки. Пер­ші кро­ки у фут­бо­лі зро­бив у Чер­ні­го­ві. У 13 ро­ків хло­пця по­кли­ка­ли до ”Ди­на­мо”. Однак він не ви­три­мав кон­ку­рен­ції і по­вер­нув­ся до Чер­ні­го­ва. Вдру­ге при­їхав до Ки­є­ва в 16. Де­бю­ту­вав за пер­шу ко­ман­ду в трав­ні 2008-го. Ста­біль­но гра­ти по­чав во­се­ни 2009 ро­ку. То­ді ж де­бю­ту­вав за збір­ну. Ав­тор най­швид­шо­го, на 15-й се­кун­ді, й най­пі­зні­шо­го, на 97-й хви­ли­ні, го­лів збір­ної Укра­ї­ни. Всьо­го у 79 ма­тчах за­бив 36 м’ячів, що є дру­гим по­ка­зни­ком пі­сля Ан­дрія Шев­чен­ка.

Во­се­ни 2017-го пе­ре­йшов до ні­ме­цької ”Бо­рус­сії” з Дор­тмун­да. Гар­но де­бю­ту­вав — гол у Лі­зі чем­піо­нів ”Тот­тен­хе­ма”, а по­тім трав­му­вав­ся і втра­тив мі­сце в основ­но­му скла­ді. Цьо­го лі­та пе­ре­йшов до ан­глій­сько­го ”Вест Ге­му”. В ма­тчі з ”Евер­то­ном” 16 ве­ре­сня за­бив свої пер­ші два м’ячі.

Оль­га Хар­лан, 28 ро­ків, фе­хту­ва­н­ня на ша­блях

Олім­пій­ська чем­піон­ка-2008, три­ра­зо­ва чем­піон­ка сві­ту, брон­зо­ва при­зер­ка Олім­пі­а­ди-2012, най­кра­ща спортс­мен­ка Укра­ї­ни 2012 ро­ку, цьо­го­рі­чна во­ло­дар­ка Куб­ка сві­ту.

Зна­ме­ни­тою ста­ла пі­сля Олім­пі­а­ди в Пе­кі­ні, де жі­но­ча збір­на Укра­ї­ни, по­сту­па­ю­чись у чвер­тьфі­на­лі ки­та­ян­кам 11 ба­лів, зумі­ла ви­гра­ти матч і зма­га­н­ня за­га­лом. Най­біль­ший вне­сок зро­би­ла то­ді са­ме Оль­га.

На­ро­ди­ла­ся в Ми­ко­ла­є­ві. До се­кції її при­вів хре­ще­ний ба­тько — про­фе­сій­ний ша­бліст. Оль­га ка­же, що має жорс­ткий чо­ло­ві­чий стиль. Пі­сля ”брон­зи” на Олім­пі­а­ді-2012 Хар­лан про­по­ну­ва­ли змі­ни­ти гро­ма­дян­ство. Да­ва­ли бу­ди­нок, ма­ши­ну, гро­ші, але Оль­га від­мо­ви­ла­ся.

— Я лю­блю свою кра­ї­ну, — ка­же.

Елі­на Сві­то­лі­на, 24 ро­ки, те­ніс

Най­кра­ща те­ні­сис­тка Укра­ї­ни всіх ча­сів. На­ро­ди­ла­ся в Оде­сі в ро­ди­ні спортс­ме­нів. Спо­ча­тку ба­тьки по­кла­да­ли на­дії на бра­та Елі­ни — Юлі­а­на. Донь­ку бра­ли на тре­ну­ва­н­ня, щоб не ну­дьгу­ва­ла вдо­ма.

У ди­тин­стві бу­ла ди­сци­плі­но­ва­на. Ли­ше раз за­пі­зни­ла­ся на тре­ну­ва­н­ня.

На Олім­пі­а­ді в Ріо-2016 сен­са­цій­но обі­гра­ла аме­ри­кан­ку Се­ре­ну Ві­льямс — най­кра­щу те­ні­сис­тку су­ча­сно­сті.

Пер­ший тур­нір ви­гра­ла 2013-го. То­рік пе­ре­мо­гла на п’яти зма­га­н­нях. 2018-го — на трьох.

Ми­ну­ло­го ро­ку вхо­ди­ла до трій­ки най­кра­щих те­ні­си­сток сві­ту. Ни­ні — п’ята.

Свя­то­слав Ми­хай­люк, 21 рік, ба­скет­бол

На­ро­див­ся і ви­ріс у Чер­ка­сах. Грав у ба­скет­бол за мі­сце­ву гім­на­зію №1, ”Чер­ка­ських Мавп”. У 17 ро­ків де­бю­ту­вав за збір­ну на Куб­ку сві­ту-2014. Став най­мо­лод­шим грав­цем в істо­рії зма­гань. Ві­дмо­вив ”Ре­а­лу” та ”Бар­се­ло­ні” й то­ді ж всту­пив до Кан­за­сько­го уні­вер­си­те­ту, США.

Улі­тку 2018-го ви­ста­вив свою кан­ди­да­ту­ру на драфт, і йо­го обрав най­по­пу­ляр­ні­ший клуб пла­не­ти — ”Лос-Ан­дже­лес Лей­керс”. Є одно­клу­бни­ком най­кра­що­го ба­скет­бо­лі­ста сві­ту — Ле­бро­на Джейм­са.

У США хло­пця на­зи­ва­ють на аме­ри­кан­ський лад — Сві Мак­кей­лок.

Що­ро­ку при­їздить на остан­ній дзві­нок до рі­дної шко­ли.

— Не мо­жу від­мо­ви­ти, ко­ли ме­не за­про­шу­ють ди­ре­ктор і вчи­тель фіз­куль­ту­ри, — ка­же.

Ми­хай­ло Ро­ман­чук, 22 ро­ки, пла­ва­н­ня

Ди­тин­ство Ми­хай­ло про­вів в Ар­ген­ти­ні, ку­ди ба­тьки ви­їха­ли на за­ро­бі­тки. Із 2 до 6 ро­ків го­во­рив ви­ня­тко­во іспан­ською. По­вер­нув­шись, мо­ву за­був, але сер­йо­зно взяв­ся за пла­ва­н­ня, де до­сяг ве­ли­ких успі­хів.

Спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ди­стан­ці­ях 400, 800 і 1500 м. На остан­ній здо­був ”срі­бло” Чем­піо­на­ту сві­ту-2017.

На цьо­го­рі­чно­му чем­піо­на­ті Єв­ро­пи ви­бо­ров три ме­да­лі — ”зо­ло­то” на 400 і 800 м і ”срі­бло” на 1,5 км.

Ми­хай­ло­ві про­по­ну­ва­ли змі­ни­ти гро­ма­дян­ство й ви­сту­па­ти за Азер­бай­джан, але він від­мо­вив­ся.

Юлія Джи­ма, 28 ро­ків, бі­а­тлон

Ки­ян­ка, олім­пій­ська чем­піон­ка Со­чі-2014 у еста­фе­ті. За­га­лом 19 ра­зів бу­ла на по­ді­у­мах Куб­ка сві­ту. На­ро­ди­ла­ся в сім’ї спортс­ме­нів. Ба­тько — Ва­лен­тин Джи­ма був уча­сни­ком Олім­пі­а­ди-1994. Взір­цем у бі­а­тло­ні вва­жа­ла нор­веж­ця Уле-Ей­на­ра Бйорн­да­ле­на. Пер­ші на­го­ро­ди ви­бо­ро­ла 2012 ро­ку, ко­ли по­тра­пи­ла в при­зе­ри на еста­фе­тних гон­ках. Це її улю­бле­на ди­сци­плі­на. Не лю­бить спринт.

На­при­кін­ці не­вда­ло­го се­зо­ну 2017/18 за­яв­ля­ла про за­кін­че­н­ня кар’єри, але зго­дом пе­ре­ду­ма­ла.

Хар­лан за змі­ну гро­ма­дян­ства про­по­ну­ва­ли бу­ди­нок, ма­ши­ну, гро­ші Ро­ман­чук із двох до ше­сти ро­ків го­во­рив іспан­ською

Бо­г­дан Бон­да­рен­ко, 29 ро­ків, стри­бун у ви­со­ту

Брон­зо­вий при­зер Олім­пі­а­ди в Ріо, ко­ли­шній чем­піон сві­ту і Єв­ро­пи, ав­тор на­ціо­наль­но­го ре­кор­ду — 2,42 м.

Най­вда­лі­ший се­зон був 2013 ро­ку. Пе­ре­міг на чем­піо­на­ті сві­ту в Мо­скві — 2,41 м. Брон­зо­вий при­зер Олім­пі­а­ди-2016.

Два ро­ки то­му трав­му­вав ко­лі­но. З то­го ча­су не мо­же при­йти у фор­му. Ни­ні­шній се­зон пропу­стив, бо хо­тів за­лі­ку­ва­ти трав­му.

Ва­силь Ломаченко, 30 ро­ків, бокс

Ді­ю­чий чем­піон сві­ту в лег­кій ва­зі, дво­ра­зо­вий олім­пій­ський чем­піон, дво­ра­зо­вий чем­піон сві­ту. Най­кра­щий бо­ксер сві­ту не­за­ле­жно від ва­го­вої ка­те­го­рії.

Про­вів у лю­би­те­лях 396 бо­їв і ли­ше раз за­знав по­раз­ки. Це ста­ло­ся на пер­шо­му Чем­піо­на­ті сві­ту-2007. У фі­на­лі 19-рі­чний Ломаченко за очка­ми про­грав ро­сі­я­ни­ну Аль­бер­то­ві Се­лі­мо­ву. На­сту­пно­го ро­ку взяв ре­ванш на Олім­пі­а­ді.

2013-го пе­ре­йшов у про­фе­сіо- на­ли. Про­грав у дру­го­му бою ме­кси­кан­це­ві Ор­лан­до Са­лі­до за очка­ми. Від­то­ді ви­грав 10 по­єдин­ків. На­сту­пний очі­ку­є­ться 10 гру­дня.

Да­ри­на Бі­ло­дід, 17 ро­ків, дзю­до

На­ро­ди­ла­ся у сім’ї дзю­до­їстів. Її ба­тько Ген­на­дій був чем­піо­ном Єв­ро­пи та брон­зо­вим при­зе­ром сві­то­вої пер­шо­сті. Він же став пер­шим тре­не­ром Да­ри­ни.

— У шко­лі хло­пці ме­не бо­я­ли­ся, — роз­по­від­ає.

Мріє ста­ти спор­тив­ним жур­на­лі­стом. Нав­ча­є­ться в сто­ли­чно­му уні­вер­си­те­ті ім. Та­ра­са Шев­чен­ка.

— Ме­ні лег­ко да­ю­ться мо­ви. До­бре знаю ан­глій­ську, хо­чу ви­вчи­ти іспан­ську чи ні­ме­цьку. Фран­цузь­ка за­над­то скла­дна, — ка­же Да­ри­на.

У ве­ре­сні на пер­шо­сті сві­ту у пів­фі­на­лі пе­ре­мо­гла олім­пій­ську чем­піон­ку Па­у­лу Па­ре­то з Бра­зи­лії, а у фі­на­лі — япон­ку Фу­ну То­на­кі — іп­по­ном, най­ви­щою оцін­кою в дзю­до.

Очо­лює рей­тинг най­кра­щих дзю­до­їсток сві­ту не­за­ле­жно від ва­го­вої ка­те­го­рії.

Олег Вер­ня­єв, 25 ро­ків, гім­на­сти­ка

Дво­ра­зо­вий во­ло­дар Куб­ка сві­ту-2015, 2017. Олім­пій­ський чем­піон-2016 у впра­вах на бру­сах, срі­бний при­зер аб­со­лю­тної пер­шо­сті.

На­ро­див­ся в До­не­цьку. Пер­ший успіх — ”срі­бло” чем­піо­на­ту Єв­ро­пи-2012. За два ро­ки став аб­со­лю­тним чем­піо­ном Єв­ро­пи та чем­піо­ном сві­ту на па­ра­лель­них бру­сах.

Се­зон 2018 ро­ку про­пу­скає, бо лі­кує трав­му.

Оле­ксандр Абра­мен­ко, фри­стайл, 30 ро­ків Олім­пій­ський чем­піон-2018. По­ряд із бу­дин­ком Оле­ксан­дра Абра­мен­ка в Ми­ко­ла­є­ві був трам­плін для во­дних ви­дів спор­ту, ба­тут, гім­на­сти­чна до­ріж­ка, кіль­ця і бру­си.

— Ко­ли я по­чав стри­ба­ти з гір­ки, уяв­ле­н­ня не мав, що фри­стайл — зи­мо­вий вид спор­ту. Як ді­знав­ся, ста­ло ще ці­ка­ві­ше.

Брав участь у чо­ти­рьох Олім­пі­а­дах.

Юрій Чебан, 32 ро­ки, ве­слу­ва­н­ня на ка­ное

Дво­ра­зо­вий олім­пій­ський чем­піон — 2012, 2016

2012-го дов­го лі­ди­ру­вав на 200-ме­трів­ці, але на фі­ні­ші йо­го май­же на­здо­гнав ро­сі­я­нин Оле­ксій Ко­ро­ва­шков. Са­ме то­го по­ча­ли ві­та­ти три­бу­ни. Однак фо­то­фі­ніш під­твер­див пе­ре­мо­гу укра­їн­ця. Пе­ре­ва­га Че­ба­на ста­но­ви­ла 6 ти­ся­чних се­кун­ди.

На Іграх-2016 до фі­на­лу про­хо­ди­ли двоє най­кра­щих, які в пів­фі­на­лах по­сі­ли тре­ті мі­сця. Чебан був тре­тій, але суд­ді не­спо­ді­ва­но на­да­ли пе­ре­ва­гу че­твер­то­му мі­сцю, яке по­сів пред­став­ник Че­хії. Не­спра­ве­дли­вість усу­ну­ли за кіль­ка го­дин до фі­наль­но­го за­їзду. Чебан пе­ре­міг.

Тре­ну­є­ться в Ки­є­ві та Дні­прі. Мріє про участь в Олім­пі­а­ді-2020.

Да­ри­на Бі­ло­дід — чем­піон­ка сві­ту-2018 із дзю­до. Мріє ста­ти жур­на­лі­стом, нав­ча­є­ться у сто­ли­чно­му уні­вер­си­те­ті іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.