Ба­лух за­по­вів по­хо­ва­ти йо­го на бе­ре­зі Дні­пра

ТРИ УКРАЇНСЬКІ ПО­ЛІТВ’ЯЗНІ ПРИПИНИЛИ ГО­ЛО­ДУ­ВА­Н­НЯ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Юлія ПАСІЧНИК

Укра­їн­ський по­літв’язень 47-рі­чний Во­ло­ди­мир БА­ЛУХ при­пи­нив го­ло­ду­ва­н­ня у слід­чо­му ізо­ля­то­рі Сім­фе­ро­по­ля 9 жов­тня. Не вжи­вав пов­но­цін­но їжі 204 дні, про­те­сту­ю­чи про­ти ви­ро­ку су­ду.

— Ко­ли він при­бу­де до ко­ло­нії, має на­мір про­дов­жи­ти свій про­тест, — ка­же 31-рі­чна Оль­га Скри­пник, го­ло­ва Крим­ської пра­во­за­хи­сної гру­пи. — За­я­вив, що не одя­гне тю­рем­ну ро­бу.

У Во­ло­ди­ми­ра Ба­лу­ха є пі­до­зра на ви­раз­ку або пан­кре­а­тит.

”Ро­зу­мі­ю­чи на­слід­ки го­ло­ду­ва­н­ня, звер­та­ю­ся до вас і про­шу ви­ко­на­ти остан­ню во­лю: у ви­пад­ку смер­ті не за­ли­ша­ти моє ті­ло на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії, — пи­ше він у ли­сті 9 жов­тня. — Мі­сце по­хо­ва­н­ня за­ли­шаю на ви­бір сім’ї. Я б хо­тів, щоб це бу­ла сіль­ська мі­сце­вість на бе­ре­зі Дні­пра по­бли­зу Ки­є­ва”.

ФСБ Ро­сії за­три­ма­ла Во­ло­ди­ми­ра Ба­лу­ха 8 гру­дня по­за­то­рік. Ствер­джу­ва­ли, що зна­йшли на го­ри­щі йо­го бу­дин­ку 90 па­тро­нів і кіль­ка тро­ти­ло­вих ша­шок. Сам Ба­лух вва­жає, що став жер­твою ре­пре­сій за про­укра­їн­ську по­зи­цію — че­рез пра­пор Укра­ї­ни, який він ви­ві­сив на вла­сно­му бу­дин­ку.

3 жов­тня так зва­ний Вер­хов­ний суд Кри­му змі­нив ви­рок із п’яти ро­ків ко­ло­нії до чотирьох ро­ків і 11 мі­ся­ців. Не­за­кон­но за­су­дже­ний у Ро­сії ре­жи­сер 42-рі­чний Олег СЕНЦОВ при­пи­нив го­ло­ду­ва­н­ня 6 жов­тня. Не вжи­вав їжу про­тя­гом 145 днів із ви­мо­гою звіль­ни­ти всіх укра­їн­ських по­літв’язнів у РФ.

”Ви­гля­дає ціл­ком здо­ро­вим”, за­пев­няє упов­но­ва­же­на з прав лю­ди­ни в Ро­сії Те­тя­на Мо­скаль­ко­ва, 63 ро­ки:

— Ре­гу­ляр­но при­ймає їжу під на­гля­дом ме­ди­ків.

У трав­ні 2014-го Оле­га Сен­цо­ва за­три­ма­ли в Кри­му. Зви­ну­ва­ти­ли в під­го­тов­ці те­ра­ктів. За­су­ди­ли до 20 ро­ків ко­ло­нії су­во­ро­го ре­жи­му. Укра­їн­ський вій­сько­вий 29-рі­чний Оле­ксандр ШУМКОВ при­пи­нив го­ло­ду­ва­н­ня 1 жов­тня. Він не їв про­тя­гом 130 днів.

— Ти­ждень то­му по­чав по­тро­ху хар­чу­ва­ти­ся, — ка­же йо­го ті­тка Лю­дми­ла Шум­ко­ва. — То­му що ви­три­му­ва­ти два-три су­до­вих за­сі­да­н­ня що­ти­жня йо­му не ви­ста­чає сил. П’є со­лод­кий чай, їсть вів­сян­ку.

То­рік Оле­ксан­дра з те­ри­то­рії Укра­ї­ни ви­кра­ли ро­сій­ські спец­слу­жби. Йо­го не­за­кон­но утри­му­ють у слід­чо­му ізо­ля­то­рі мі­ста Брянськ. Зви­ну­ва­чу­ють в уча­сті у ”Пра­во­му се­кто­рі”, який є за­бо­ро­не­ний у РФ. Шум­ко­ву за­гро­жує від двох до ше­сти ро­ків по­збав­ле­н­ня во­лі.

9 жов­тня з оку­по­ва­но­го Кри­му до Мо­скви по­ча­ли ета­пу­ва­ти по­літв’язня 41-рі­чно­го Єв­ге­на Па­но­ва. 13 ли­пня йо­го за­су­ди­ли до во­сьми ро­ків ко­ло­нії су­во­ро­го ре­жи­му ні­би­то за під­го­тов­ку те­ра­ктів на пів­остро­ві.

Шум­ко­ва з те­ри­то­рії Укра­ї­ни ви­кра­ли ро­сій­ські спец­слу­жби

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.