”У не­ді­лю пі­ду на цвин­тар до за­ги­блих по­бра­ти­мів”

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

14 жов­тня від­зна­ча­ти­ме­мо День за­хи­сни­ка Укра­ї­ни. Свя­то за­про­ва­дже­но ука­зом пре­зи­ден­та 2014-го. Із 1999 ро­ку на По­кро­ву — ще й День укра­їн­сько­го ко­за­цтва. А 14 жов­тня 1942-го ство­ри­ли Укра­їн­ську пов­стан­ську ар­мію.

За­пи­ту­є­мо, чим був день 14 жов­тня до вій­ни і чим є за­раз?

Оле­ксандр СОСНИЦЬКИЙ, 47 ро­ків, до­бро­во­лець, під­при­є­мець: — Ра­ні­ше це свя­то ша­ну­ва­ли, але з дов­го­го ря­ду тра­ди­цій­них. А ста­ло осо­бли­вим і сі­мей­ним. До вій­ни бу­ло ве­се­ло, драй­во­во, ша­ро­вар­но. А за­раз це — зі­бра­ність, пам’ять, гор­дість за на­ших, честь. Ли­ше се­ред най­ближ­чих дру­зів у ме­не троє — уча­сни­ків бо­йо­вих дій. Та­кож є ве­ли­ка сім’я тих, із ким слу­жив. Цьо­го дня по­ба­чу­ся з по­бра­ти­ма­ми. Обго­во­ри­мо спра­ви у Зброй­них си­лах. Зга­да­є­мо ко­го тре­ба. Тро­хи вип’ємо.

Ми­хай­ло БАСАРАБ, 41 рік, по­лі­то­лог: — Вій­на і Ре­во­лю­ція гі­дно­сті не змі­ни­ли мо­го став­ле­н­ня до 14 жов­тня. Але мо­бі­лі­зу­ва­ли укра­їн­ське су­спіль­ство. Дві тре­ти­ни на­се­ле­н­ня є па­трі­о­ти­чно на­ла­што­ва­ни­ми. По­над 50 від­со­тків по­зи­тив­но став­ля­ться до ви­зна­н­ня Укра­їн­ської пов­стан­ської ар­мії, по­ка­за­ло опи­ту­ва­н­ня со-

Дві тре­ти­ни укра­їн­ців є па­трі­о­ти­чно на­ла­што­ва­ни­ми

ці­о­ло­гі­чної гру­пи ”Рей­тинг”. Стіль­ки ж до­бре спри­йма­ють День за­хи­сни­ка Укра­ї­ни й на­ла­што­ва­ні до зброй­но­го спро­ти­ву агре­со­ро­ві. 14 жов­тня сім’єю від­ві­ду­є­мо му­зеї чи по­хо­ва­н­ня на­ших вій­сько­вих. У цей день мо­жна схо­ди­ти в го­спі­таль до по­ра­не­них за­хи­сни­ків.

Ма­ксим МУЗИКА, 39 ро­ків, до­бро­во­лець: — На­ше су­спіль­ство роз­ша­ро­ва­не. Є лю­ди, які пе­ре­йма­ю­ться по­ді­я­ми на Дон­ба­сі, до­по­мо­гою ар­мії чи бра­ли участь у вій­ні. Во­ни до Дня за­хи­сни­ка Укра­ї­ни став­ля­ться з ве­ли­кою по­ва­гою. Але й бай­ду­жих ви­ста­чає. Для ме­не це — свя­то тих, хто не по­вер­нув­ся. У не­ді­лю пі­ду на цвин­тар до за­ги­блих по­бра­ти­мів.

Ан­дрій КОКОТЮХА, 47 ро­ків, пи­сьмен­ник: — За­хи­сни­ки на­шої дер­жа­ви — на фрон­ті. Але ни­ми є й ті, хто, на­при­клад, до­ма­га­є­ться за­кри­т­тя про­ро­сій­ських про­па­ган­дист­ських те­ле­ка­на­лів і сай­тів, га­зе­ти ”Ве­сти”. День за­хи­сни­ка має по­ши­рю­ва­ти­ся не ли­ше на Зброй­ні си­ли, а й на всіх сві­до­мих гро­ма­дян. Ко­жен на сво­є­му мі­сці має ро­би­ти так, щоб Укра­ї­на по­чу­ва­ла­ся за­хи­ще­ною.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.