КОРОТКО

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ -

Ана­лі­ти­чний центр ви­яв­ле­н­ня та мо­ні­то­рин­гу не­прав­ди­вих но­вин від­кри­ють в Укра­ї­ні за під­трим­ки США. До­слі­джу­ва­ти­ме ін­фор­ма­цій­ний про­стір, шу­ка­ти­ме фей­ко­ві по­ві­дом­ле­н­ня та кі­бер­за­гро­зи.

Фер­мер Ми­хай­ло Мар­ти­нюк 9 жов­тня роз­про­ду­вав ка­пу­сту під сті­на­ми Він­ни­цької обла­сної адмі­ні­стра­ції по 4 грн/кг. Акцію вла­шту­вав на знак про­те­сту. Не мо­же отри­ма­ти до­звіл на ре­а­лі­за­цію сво­го то­ва­ру на яр­мар­ках. Чи­нов­ни­ки за­яви­ли, що ви­да­дуть до­ку­мент на на­сту­пний рік. Ка­пу­ста до цьо­го ча­су згниє, ка­же під­при­є­мець.

В Укра­ї­ні за­пу­сти­ли кон­такт-центр На­ціо­наль­ної слу­жби здо­ров’я. За но­ме­ром 1677 мо­жна ді­зна­ти­ся про пра­ви­ла ро­бо­ти сі­мей­них лі­ка­рів та ам­бу­ла­то­рій, га­ран­то­ва­ний дер­жа­вою па­кет ме­ди­чних по­слуг. Від­по­віді на най­по­ши­ре­ні­ші пи­та­н­ня на­да­ва­ти­муть ці­ло­до­бо­во в ав­то­ма­ти­чно­му ре­жи­мі.

Жи­те­лі Ар­мян­ська в оку­по­ва­но­му Кри­му скар­жа­ться на по­стій­ний ки­сло­тний за­пах у по­ві­трі. 9 жов­тня мі­сто на­кри­ло ви­па­ра­ми хі­мі­ка­тів. Оку­па­цій­на вла­да ін­фор­ма­цію еко­ло­гів не під­твер­джує. На­то­мість — ор­га­ні­зо­вує кон­церт. На за­хід до мі­ста пла­ну­ють звез­ти ди­тя­чі ан­сам­блі з рі­зних ку­то­чків Кри­му.

Трьох лю­дей го­спі­та­лі­зу­ва­ли пі­сля ава­рії в се­ли­щі Ме­лі­о­ра­тив­не Но­во­мо­сков­сько­го ра­йо­ну на Дні­про­пе­тров­щи­ні. Зе­ні­тно-ра­ке­тний ком­плекс ”Оса” ви­їхав на зу­стрі­чну сму­гу і зі­штов­хнув­ся з мар­шру­ткою. Вій­сько­ва те­хні­ка пі­сля зі­ткне­н­ня по­їха­ла, мар­шру­тку за­брав ева­ку­а­тор.

Асфальт з ае­ро­пор­ту ”Чер­ка­си” про­да­дуть, щоб спла­ти­ти пра­ців­ни­кам зар­пла­тню. Йо­го ви­ста­ви­ли на ау­кціон ”Се­там”. Стар­то­ва ці­на за 10 205 т асфаль­то­бе­тон­но­го по­кри­т­тя — 1,23 млн грн. У 1990-х ро­ках че­рез брак фі­нан­су­ва­н­ня ле­то­ви­ще за­кри­ли. Пер­ший між­на­ро­дний рейс пі­сля три­ва­ло­го про­стою здій­сни­ли 2014 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.