На до­ро­гах з’яви­ли­ся ра­да­ри

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Оле­на КАПНІК

З 8 жов­тня по­лі­ція ви­ко­ри­сто­вує при­ла­ди для ви­мі­рю­ва­н­ня швид­ко­сті на до­ро­гах. Па­труль­ні з ра­да­ра­ми сто­ять на ді­лян­ках із ви­со­ким рів­нем ава­рій­но­сті. На тра­сах Ки­їв — Чоп, Ки­їв — Оде­са, Ки­їв — Яго­дин, Оде­са — Ре­ні пра­цю­ють 25 аме­ри­кан­ських при­стро­їв ”Тру­Кам”.

— У Ки­є­ві кон­тро­лю­ють швид­кість на про­спе­ктах Пе­ре­мо­ги і Ба­жа­на. По­лі­цей­ські три­ма­ють ра­дар у ру­ках, сто­ять по­руч зі слу­жбо­ви­ми ма­ши­на­ми з ма­я­чка­ми си­ньо­го ко­льо­ру. Не хо­ва­ю­ться, як бу­ло ра­ні­ше, — роз­по­від­ає юрист Ва­дим Во­ло­дар­ський, 44 ро­ки. — Якщо при­стрій за­фі­ксу­вав по­ру­ше­н­ня, па­труль­ні зу­пи­ня­ють ав­то­мо­біль і ви­но­сять по­ста­но­ву. Во­дій не має пра­ва не зу­пи­ни­ти­ся.

За пе­ре­ви­ще­н­ня швид­ко­сті на більш як 20 км/год пе­ред­ба­че­ний штраф 255 грн. На 50 км/год — 510 грн.

”Тру­Кам” ви­мі­рює швид­кість за до­по­мо­гою ла­зе­ра. Фі­ксує по­ру­шни­ка на від­ста­ні по­над 1 км. Ро­бить фо­то­зні­мок на від­ста­ні 70 м.

У при­ла­ді є за­по­бі­жник про­ти зло­вжи­вань. Він мі­стить си­сте­му ши­фру­ва­н­ня да­них. Ін­спе­ктор не мо­же стер­ти ви­бір­ко­во якийсь один мо­мент.

За пів­ро­ку на до­ро­гах ма­ють за­пра­цю­ва­ти ста­ціо­нар­ні ав­то­ма­ти­чні ка­ме­ри фо­то- і ві­део­фі­кса­ції. Зні­ма­ти­муть ав­то­мо­бі­лі по­ру­шни­ків. Лист із по­ста­но­вою вла­сни­ко­ві над­си­ла­ти­муть по­штою. У ра­зі не­спла­ти штра­фу спра­ву пе­ре­да­ва­ти­муть у ви­ко­нав­чу слу­жбу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.