У Ки­є­ві з на­сту­пно­го ти­жня з’яви­ться га­ря­ча во­да

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Ана­ста­сія КАЛАТУР

Дер­жав­на ком­па­нія ”На­фто­газ Укра­ї­ни” укла­ла ми­ро­ву уго­ду з ко­му­наль­ним під­при­єм­ством ”Ки­їв­те­пло­енер­го”.

Остан­нє за­без­пе­чує сто­ли­цю га­ря­чою во­дою та опа­ле­н­ням. Йо­го по­пе­ре­дник — Ки­ї­в­енер­го бі­зне­сме­на Рі­на­та Ахме­то­ва — за­бор­гу­ва­ла На­фто­га­зу 5 млрд грн. Той від­мо­вив­ся по­ста­ча­ти газ. У 3 тис. сто­ли­чних ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ків зни­кла га­ря­ча во­да — у де­яких із трав­ня, в ін­ших — із ли­пня. Без га­ря­чо­го во­до­по­ста­ча­н­ня за­ли­ши­ли­ся жи­те­лі Обо­лон­сько­го, По­діль­сько­го, Свя­то­шин­сько­го, Де­снян­сько­го, Дні­пров­сько­го, Шев­чен­ків­сько­го, Го­ло­сі­їв­сько­го та Со­лом’ян­сько­го ра­йо­нів.

Час­тко­во по­га­си­ти борг до­по­міг Ка­бмін. Він ви­ді­лив 729,5 млн грн. На­фто­газ по­го­див­ся спи­са­ти штра­фи та пе­ню. Ре­шту — ви­пла­тить Ки­їв. Га­ря­ча во­да з’яви­ться у квар­ти­рах імо­вір­но з по­ча­тком опа­лю­валь­но­го се­зо­ну 15–17 жов­тня.

— Нам до­ве­ло­ся прой­ти ба­га­то пе­ре­шкод, і на­сту­пно­го ти­жня (із 14 жов­тня. — ГПУ) га­ря­ча во­да бу­де в осе­лях ки­ян”, — ка­же ки­їв­ський мі­ський го­ло­ва 47-рі­чний Ві­та­лій Кли­чко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.