Про­бле­му во­ро­та­ря для мо­ло­ді­жної збір­ної мо­же ви­рі­ши­ти Ан­дрій Шев­чен­ко

Gazeta po-ukrainsky - - СПОРТ - Сер­гій ТИЩЕНКО

Збір­на Укра­ї­ни се­ред 21-рі­чних про­ве­де два за­клю­чні ма­тчі від­бо­ру до Єв­ро2019. 12 жов­тня — вдо­ма про­ти Шо­тлан­дії, 16 жов­тня — ви­їзд у Ні­дер­лан­ди.

Мі­сяць то­му пі­до­пі­чні тре­не­ра 46-рі­чно­го Оле­ксан­дра Го­лов­ка ле­две пе­ре­мо­гли вдо­ма Ла­твію (3:2) і Ан­дор­ру — (1:0). На­шим грав­цям бра­ку­ва­ло на­ла­шту­ва­н­ня на та­кі слаб­кі ко­ман­ди. Ін­ша про­бле­ма: обо­ро­ня­ти­ся ко­ман­да Го­лов­ка уміє, а от ата­ку­ва­ти — ви­хо­дить слаб­ко. Ба­га­то чо­го за­ле­жить від ін­ди­ві­ду­аль­ної май­стер­но­сті, а не ко­ле­ктив­них дій.

Ве­ли­кою про­бле­мою для Го­лов­ка є по­зи­ція во­ро­та­ря і цен­траль­них за­хи­сни­ків. Дми­тро Бе­зрук не має ігро­вої пра­кти­ки в ”Чор­но­мор­ці”. Да­ни­ло Ка­нев­цев грає тіль­ки в пер­шій лі­зі за ”Ме­та­ліст 1925”. Ди­на­мі­вець Во­ло­ди­мир Ма­хань­ков пропу­стив дві­чі від Ла­твії, то­му не отри­мав ви­клик на жов­тне­ві по­єдин­ки. Спо­ді­ва­н­ня на те, що Ан­дрій Шев­чен­ко від­дасть із на­ціо­наль­ної ко­ман­ди Ан­дрія Лу­ні­на. Хо­ча і той не грає в іспан­сько­му ”Ле­га­не­сі”.

В цен­трі обо­ро­ни теж осо­бли­во­го ви­бо­ру не­має. Ка­пі­тан Пав­ло Лук’ян­чук по­їхав до угор­сько­го ”Ки­швар­ду”, де не ви­хо­дить на по­ле. Йо­го пар­тнер по цен­тру обо­ро­ни Іван Зо­тько зов­сім не грає в іспан­ській пер­шій лі­зі за ”Ель­че”. Зо­тька на­віть не по­кли­ка­ли до збір­ної. То­му за­ли­ша­є­ться тіль­ки за­про­шу­ва­ти грав­ців збір­ної 19-рі­чних, які в ли­пні ста­ли пів­фі­на­лі­ста­ми Єв­ро. Але

Швед ”ви­тя­гнув” ко­ман­ду в по­пе­ре­дніх ма­тчах

і тут про­бле­ма. Якщо ди­на­мі­вець Ві­та­лій Ми­ко­лен­ко ще грає за пер­шу ко­ман­ду, не­ре­гу­ляр­но і зде­біль­шо­го на флан­зі, то йо­го одно­клу­бник Де­нис По­пов і Ва­ле­рій Бон­дар із ”Ша­хта­ря” ви­сту­па­ють тіль­ки в пер­шо­сті ду­бле­рів.

Про­бле­ма фор­вар­да теж ні­ку­ди не по­ді­ла­ся. На­за­рій Ру­син так і не зміг за­крі­пи­ти­ся в пер­шій ко­ман­ді ”Ди­на­мо”. Ан­дрій Бо­ря­чук у ”Ма­рі­у­по­лі” про­грає кон­ку­рен­цію Ру­сла­но­ві Фо­мі­ну. Де­нис Ба­ла­нюк ма­ло грає за ”Ар­се­нал”. Ар­тем Дов­бик із дан­сько­го ” Мід­тьюл­лан­на” — трав­мо­ва­ний.

Про­бле­ми з ігро­вою пра­кти­кою у клю­чо­вих пів­за­хи­сни­ків — ди­на­мів­ця Ми­ко­ли Ша­па­рен­ка, Ві­кто­ра Ко­ва­лен­ка з ”Ша­хта­ря” та Юрія Ва­кул­ка з ”Ар­се­на­ла”.

За­те в ”Зо­рі” ре­гу­ляр­но ви­хо­дять флан­го­ві за­хи­сни­ки — Оле­ксандр Тим­чик і Бо­г­дан Ми­хай­ли­чен­ко ма­ють ста­біль­ну ігро­ву пра­кти­ку на флан­гах за­хи­сту. У лу­ган­ській ко­ман­ді про­гре­сує флан­го­вий на­па­да­ю­чий Бо­г­дан Ле­днєв. У чу­до­вій фор­мі пе­ре­бу­ває фор­вард ”Кар­пат” Мар’ян Швед. Він ”ви­тя­гнув” ко­ман­ду в по­пе­ре­дніх ма­тчах.

Збір­на Шо­тлан­дії спо­від­ує си­ло­вий фут­бол із ве­ли­кою кіль­кі­стю дов­гих пе­ре­дач.

Щоб пре­тен­ду­ва­ти на пе­ре­мо­гу в ма­тчі з цим су­пер­ни­ком, не мо­жна про­гра­ва­ти бо­роть­бу. За­хист і во­ро­тар по­вин­ні уни­ка­ти по­ми­лок. Бу­ду­ва­ти вла­сні ата­ки че­рез швид­ку гру та пре­синг су­пер­ни­ка.

Ні­дер­лан­ди ма­ють кри­зу на рів­ні на­ціо­наль­ної збір­ної. Ве­те­ра­ни пі­шли, а за­мі­ни їм не­має. То­му лі­де­ри ”мо­ло­діж­ки” вже ста­біль­но гра­ють за пер­шу ко­ман­ду. Це мо­же ста­ти до­да­тко­вим шан­сом для укра­їн­ців.

Пер­ше мі­сце і ви­хід на Єв­ро га­ран­ту­ва­ла збір­на Ан­глії. За дру­ге мі­сце спе­ре­ча­ю­ться Шо­тлан­дія, Укра­ї­на й Ні­дер­лан­ди. У нас і шо­тланд­ців — рів­на кіль­кість очок, ні­дер­ланд­ці ма­ють на два мен­ше. Але на­віть під­сум­ко­ве дру­ге мі­сце не га­ран­тує ви­хід на Єв­ро. Для цьо­го тре­ба спо­ча­тку по­тра­пи­ти до ра­ун­ду сти­ко­вих матчів. Ту­ди ви­йдуть тіль­ки чо­ти­ри най­кра­щі з дев’яти ко­манд від­бір­ко­вих груп. То­му шан­си Укра­ї­ни зда­ю­ться при­мар­ни­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.