Ро­сію мо­жуть ви­клю­чи­ти з Ра­ди Єв­ро­пи

МОСКВА ПРОГРАЛА БІЙ У СТРАСБУРЗІ

Gazeta po-ukrainsky - - КОМЕНТАРІ -

Пар­ла­мент­ська асам­блея Ра­ди Єв­ро­пи 9 жов­тня не під­три­ма­ла змі­ну сан­кцій­них пра­вил. Як­би їх прийня­ли, це по­вер­ну­ло б Ро­сії пра­во го­ло­су в ор­га­ні­за­ції.

Для ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня, яко­го ви­ма­гав Кремль, по­трі­бно бу­ло дві тре­ти­ни го­ло­сів де­пу­та­тів. До роз­гля­ду пи­та­н­ня по­вер­ну­ться в сі­чні. Однак Ро­сія за­ли­ши­ться під сан­кці­я­ми що­най­мен­ше на на­сту­пний рік.

Мо­скву по­зба­ви­ли пра­ва го­ло­су в ПАРЄ у кві­тні 2014-го — пі­сля ане­ксії Кри­му та з по­ча­тком вій­ни на Дон­ба­сі. Від­то­ді РФ ско­ро­чу­ва­ла свій вне­сок у фі­нан­су­ва­н­ня орг ані­за­ції. У лю­то­му цьо­го­річ ого­ло­си­ла, що вза­га­лі не пла­ти­ти­ме, до­ки ро­сій­ську де­ле­га­цію не по­вер­нуть до се­сій­ної за­ли. Ген­се­кре­тар Ра­ди Єв­ро­пи Тур­б­йорн Ягланд за­яв­ляв про не­при­пу­сти­мість сан­кцій.

— Якщо про­го­ло­су­є­мо за змі­ну сан­кцій­них пра­вил, то ”про­ба­чи­мо” Ро­сію. А це ка­та­стро­фа. Не мо­жна уяви­ти гір- шо­го за те, що зро­би­ла РФ в Укра­ї­ні, — ска­зав де­пу­тат із Фран­ції Олів’є Бех.

У ПАРЄ впер­ше за­го­во­ри­ли про ви­клю­че­н­ня Ро­сії з Ра­ди Єв­ро­пи.

— Укра­їн­ська де­ле­га­ція спра­цю­ва­ла зла­го­дже­но. Москва не змо­гла ви­йти з між­на­ро­дної ізо­ля­ції, хо­ча ду­же хо­ті­ла, — ка­же екс­перт із між­на­ро­дних від­но­син 42-рі­чний Оле­ксандр ХАРА.

— Ро­сі­я­ни да­лі не мо­жуть впли­ва­ти на рі­ше­н­ня ПАРЄ. На­ма­га­ли­ся шан­та­жем та під­ку­пом пе­ре­тяг­ти сим­па­тію де­пу­та­тів Ра­ди Єв­ро­пи на свій бік — і про­гра­ли. Однак Кремль не по­ли­шить спроб по­вер­ну­ти­ся. Пра­гне ма­ти ще один май- дан­чик для між­на­ро­дної про­па­ган­ди.

”Ви пе­ре­ко­на­ні, що по­лі­ти­ка на За­хо­ді зав­жди чи­ста і без­до­ган­на, а в Укра­ї­ні — ко­ру­пцій­на і скан­даль­на? То­ді зми­рі­ться з тим, що в Ра­ді Єв­ро­пи гру­па де­пу­та­тів укра­їн­сько­го пар­ла­мен­ту не да­ла єв­ро­пей­цям взя­ти ха­ба­ра з рук Пу­ті­на”, — на­пи­сав у ”Фейс­бу­ці” по­лі­то­лог Сер­гій Та­ран, 48 ро­ків.

Українські де­пу­та­ти не да­ли єв­ро­пей­цям взя­ти ха­ба­ра з рук Пу­ті­на

На­ро­дні де­пу­та­ти Бо­ри­слав Бе­ре­за, Оле­ксій Гон­ча­рен­ко, Ле­о­нід Ємець, Ге­ор­гій Ло­гвин­ський і пер­ший за­сту­пник го­ло­ви Вер­хов­ної Ра­ди Іри­на Ге­ра­щен­ко спів­а­ють гімн Укра­ї­ни в ку­лу­а­рах Пар­ла­мент­ської асам­блеї Ра­ди Єв­ро­пи. Спі­вом і ви­гу­ка­ми ”Сла­ва Укра­ї­ні”, ”Ге­ро­ям сла­ва” від­по­ві­ли на про­во­ка­тив­ні за­пи­та­н­ня ко­ре­спон­ден­тки ка­на­лу ”Рос­сия-1”, 9 жов­тня, Страс­бург, Фран­ція

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.