Церкви в Укра­ї­ні го­то­ві до об’єд­на­н­ня

Gazeta po-ukrainsky - - КОМЕНТАРІ - Сер­гій ДЕМЧУК, Ан­ге­лі­на КОВАНДА Ка­те­ри­на ЛУК’ЯШКО

9 жов­тня у Стам­бу­лі роз­по­ча­ло­ся за­сі­да­н­ня си­но­ду Кон­стан­ти­но­поль­сько­го патріархату. На ньо­му мо­жуть за­твер­ди­ти то­мос що­до ав­то­ке­фа­лії Укра­їн­ської пра­во­слав­ної церкви. Тоб­то на­да­ти ста­тус по­мі­сної — са­мо­ке­ро­ва­ної, не­за­ле­жної ча­сти­ни Все­лен­ської пра­во­слав­ної церкви.

Вран­ці 10 жов­тня на за­сі­да­н­ня си­но­ду при­бу­ли ар­хі­єпис­коп Да­ни­їл Пам­фі­лон­ський і єпис­коп Іла­ріон Едмон­тон­ський. У ве­ре­сні во­ни при­їха­ли до Ки­є­ва як по­слан­ці Все­лен­сько­го патріархату. Ма­ли ко­ор­ди­ну­ва­ти спіл­ку­ва­н­ня між пред­став­ни­ка­ми трьох пра­во­слав­них цер­ков — Ки­їв­сько­го та Московського па­трі­ар­ха­тів і ав­то­ке­фаль­ної. А та­кож по­вин­ні до­по­мог­ти ор­га­ні­зу­ва­ти со­бор, на яко­му про­го­ло­сять Укра­їн­ську по­мі­сну пра­во­слав­ну цер­кву й обе­руть її пред­сто­я­те­ля.

Їхню до­по­відь про пе­ре­бу­ва­н­ня в Укра­ї­ні за­слу­ха­ли під час си­но­ду в Стам­бу­лі.

— Все бу­де до­бре. З Бо­жою по­міч­чю, — від­по­вів на за­пи­та­н­ня жур­на­лі­стів ек­зарх Да­ни­їл, 46 ро­ків, пе­ред за­сі­да­н­ням. — Я був ра­дий по­ба­чи­ти­ся з пред­став­ни­ка­ми цер­ков­ної та світ­ської вла­ди Укра­ї­ни. Вра­же­н­ня від по­їзд­ки хо­ро­ші. Церкви в Укра­ї­ні го­то­ві до об’єд­на­н­ня вже про­тя­гом 27 ро­ків. Якщо не дов­ше — сто­лі­т­тя.

Бу­де щось по­зи­тив­не

11 жов­тня про­дов­жи­ли обго­во­рю­ва­ти укра­їн­ське пи­та­н­ня.

— На­ша до­по­відь про­йшла чу­до­во. Сприйня­ли її до­бре. Ми про­ве­ли зу­стріч із па­трі­ар­хом, а сьо­го­дні вран­ці про­дов­жу­є­мо, — ка­же Да­ни­їл Пам­фі­лон­ський. — На­ді­є­мо­ся, що до кін­ця дня з’яви­ться офі­цій­не по­ві­дом­ле­н­ня. Всі за­ці­кав­ле­ні укра­їн­ською те­мою. Ма­ли ба­га­то за­пи­тань і від­по­від­ей. Ду­маю, бу­де щось по­зи­тив­не.

На мо­мент зда­чі га­зе­ти в друк ще не бу­ло рі­ше­н­ня си­но­ду й офі­цій­ної за­яви.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.