У Ки­бин­цях по­ста­ви­ли ”Як Іван Іва­но­вич по­сва­рив­ся з Іва­ном Ни­ки­фо­ро­ви­чем”

Gazeta po-ukrainsky - - КУЛЬТУРА - Іван СТОЛЯРЧУК

4 жов­тня в се­лі Ки­бин­ці Мир­го­род­сько­го ра­йо­ну на Пол­тав­щи­ні від­бу­ла­ся прем’єра спе­кта­клю-про­гу­лян­ки за опо­віда­н­ням Ми­ко­ли Го­го­ля ”Як Іван Іва­но­вич по­сва­рив­ся з Іва­ном Ни­ки­фо­ро­ви­чем”. Та­кий фор­мат те­а­тру на­зи­ва­є­ться ім­мер­сив­ний. Гля­да­чі слу­ха­ють у на­ву­шни­ках текст і вка­зів­ки гі­да, яким мар­шру­том ру­ха­ти­ся.

— Ми не ство­рю­є­мо до­да­тко­вих де­ко­ра­цій, у нас не­має акто­рів-ге­ро­їв, — роз­по­від­ає дра­ма­тург Дми­тро Ле­ви­цький. — Ли­ше в по­ста­нов­ці ”Май­дан. Про­гу­лян­ка” бе­ре участь актри­са Ка­те­ри­на По­но­ма­рен­ко. Грає Ма­рію, сту­ден­тку Ки­є­во-Мо­ги­лян­ської ака­де­мії. На осно­ві її спо­га­дів на­пи­са­на п’єса. 12 гру­дня 2013-го Ма­рія за­мість під­го­тов­ки до іспи­ту при­йшла на май­дан Не­за­ле­жно­сті й опи­ни­ла­ся в епі­цен­трі ата­ки ”Бер­ку­ту” на мир­них про­те­сту­валь­ни­ків. Ме­та про­гу­ля­нок — про­бу­ди­ти уяву, ви­кли­ка­ти ре­фле­ксію. Ство­рю­ва­ти но­вий до­свід що­до місць, яки­ми ки­я­ни про­хо­дять що­дня.

Те­а­траль­на гру­па ”Пік пік” ор­га­ні­зо­вує ау­діо­про­гу­лян­ки з 2016 ро­ку. Одна з остан­ніх по­ста­но­вок — екс­кур­сія Ста­ро­біль­ськом на Лу­ган­щи­ні. Це рі­дне мі­сто пи­сьмен­ни­ка Сер­гія Жа­да­на. Тут екра­ні­зу­ва­ли йо­го ро­ман ”Во­ро­ши­лов­град”.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.