КОРОТКО

Gazeta po-ukrainsky - - МОВА -

Мі­ні­стер­ство за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни за­кли­ка­ло іно­зем­ні за­со­би ма­со­вої ін­фор­ма­ції пи­са­ти Kyiv за­мість транс­лі­те­ра­ції з ро­сій­ської Kiev. На сво­їх сто­рін­ках у со­цме­ре­жах ві­дом­ство що­дня по­ві­дом­ля­ти­ме про ви­пад­ки не­ко­ре­ктно­го вжи­ва­н­ня на­зви Ки­є­ва. Під­три­ма­ти акцію про­сять не­бай­ду­жих укра­їн­ців та іно­зем­ців. Во­ни мо­жуть звер­та­ти­ся до ви­дань, які до­пу­ска­ють по­мил­ки при на­пи­сан­ні на­зви сто­ли­ці Укра­ї­ни і по­прав­ля­ти їх.

На­цра­да з пи­тань те­ле­ба­че­н­ня і ра­діо­мов­ле­н­ня з 13 жов­тня по­си­ле­но слід­ку­ва­ти­ме за до­три­ма­н­ням мов­них квот ме­дій­ни­ми ком­па­ні­я­ми. Сте­жи­ти­муть, щоб від­со­ток укра­ї­но­мов­них пе­ре­дач в ефі­рах ста­но­вив не менш як 75. Іна­кше квот штра­фу­ва­ти­муть на 5% від су­ми лі­цен­зій­но­го збо­ру — від 400 тис. грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.