”Три­чі пе­ре­хо­див кор­дон із Ки­та­єм. Що­ра­зу брав ав­то­мат і ні­ко­ли — ві­зу”

СЕР­ГІЙ СКРИПАЛЬ ПИСАВ ПО­ВІ­ДОМ­ЛЕ­Н­НЯ НЕВИДИМИМ ЧОРНИЛОМ

Gazeta po-ukrainsky - - СВІТ - Дми­тро МАЛИШКО

4 жов­тня ви­йшла книж­ка жур­на­лі­ста бри­тан­ської те­ле­ра­діо­ком­па­нії Бі-Бі-Сі Мар­ка Ур­ба­на ”Фай­ли Скри­па­ля”. Зу­стрі­чав­ся з ко­ли­шнім ро­сій­ським шпи­гу­ном Сер­гі­єм Скри­па­лем улі­тку то­рік. Пла­ну­вав ви­да­ти до­слі­дже­н­ня про ді­яль­ність ро­сій­ських роз­ві­дни­ків. Але пі­сля отру­є­н­ня Скри­па­ля і йо­го донь­ки Юлії аген­та­ми Оле­ксан­дром Пе­тро­вим і Ру­сла­ном Бо­ши­ро­вим ви­рі­шив ви­да­ти книж­ку про ньо­го окре­мо.

Скрипаль на­ро­див­ся в ро­ди­ні вій­сько­вих. За­ймав­ся бо­ксом. Слу­жив у по­ві­тря­но-де­сан­тних вій­ськах. Кар’єру роз­ві­дни­ка по­чав бі­ля кор­до­нів із Ки­та­єм — у 1970-х бу­ло за­го­стре­н­ня у від­но­си­нах між Мо­сквою та Пе­кі­ном.

— Три­чі пе­ре­хо­див кор­дон із КНР. Що­ра­зу брав АК-74 і ні­ко­ли — ві­зу, — при­га­дує.

По­тім всту­пив до Го­лов­но­го роз­ві­д­управ­лі­н­ня і ви­ру­шив до Аф­га­ні­ста­ну. Там взяв участь у лі­кві­да­ції кіль­кох аф­ган­ських офі­це­рів. 1974 ро­ку на­ро­див­ся син Оле­ксандр. Скрипаль із ро­ди­ною пе­ре­їхав в елі­тне пе­ред­мі­стя Мо­скви. 1984-го отри­мав пер­ше зав­да­н­ня за кор­до­ном. П’ять ро­ків пра­цю­вав ата­ше з пи­тань спор­ту і куль­ту­ри в по­соль­стві на Маль­ті.

”Одне з мі­сце­вих ви­дань опу­блі­ку­ва­ло йо­го усмі­хне­не фо­то в ко­стю­мі для ку­па­н­ня під час май­стер-кла­су з во­дно­го по­ло. А тим ча­сом Скрипаль від­прав­ляв шпи­ків до­слі­ди­ти прав­ля­чі ко­ла остро­ва, шу­ка­ю­чи ви­со­ко­по­са­дов­ців, яких мо­жна за­вер­бу­ва­ти”, — пи­ше Ур­бан.

”Він ча­сто про­во­див час із аме­ри­кан­ськи­ми мо­ря­ка­ми й пі­ло­та­ми, які ба­зу­ва­ли­ся в Іта­лії й від­по­чи­ва­ли на Маль­ті. Ра­зом ви­пи­ва­ли. І по­ча­ли за­ро­джу­ва­ти­ся сум­ні­ви — на чи­є­му бо­ці він хо- тів би бу­ти. 1989-го ро­ди­на Скри­па­лів по­вер­ну­ла­ся в СРСР із 4-рі­чною Юлею, в мо­дно­му за­хі­дно­му одя­зі та з до­ро­гою те­хні­кою”, — про­дов­жує.

Під час роз­ва­лу Со­ю­зу Сер­гій вва­жав, що Ми­хай­ло Гор­ба­чов і Бо­рис Єль­цин зра­ди­ли Ба­тьків­щи­ні. При­ся­га­ти на вір­ність Ро­сії не став, а ке­рів­ни­цтво не на­по­ля­га­ло. 1992-го спро­бу­вав по­да­ти у від­став­ку. На­то­мість йо­го від­пра­ви­ли в Іспа­нію. Мав три­ма­ти зв’язок зі ”спля­чи­ми” аген­та­ми. Там на ньо­го ви­йшов пра­ців­ник бри­тан­ської роз­від­ки Рі­чард Бе­гнелл. Во­див Скри­па­ля по кав’яр­нях, по­їв джи­ном із то­ні­ком, ви­ном, брен­ді. Ро­ди­ну ро­сі­я­ни­на за­про­шу­вав на ви­ста­ви. Вру­чив ігра­шко­ву мо­дель сіль­сько­го бри­тан­сько­го ко­те­джу. Та те­пер сто­їть у ві­таль­ні бу­дин­ку в Солс­бе­рі.

— Я пі­до­зрю­вав, що він шпи­гун, але ді­ти лю­би­ли йо­го. Як­би він був із аме­ри­кан­сько­го Цен­траль­но­го роз­ві­д­управ­лі­н­ня, я не став би зра­джу­ва­ти Ба­тьків­щи­ні з ним. Але про Бри­та­нію я був по­зи­тив­ної дум­ки, — при­га­ду­вав ро­сі­я­нин.

Бе­гнелл за­про­по­ну­вав гро­ші за ін­фор­ма­цію — за ко­жну зу­стріч май­же $3 тис. — за­раз при­бли­зно 82,5 тис. грн. Скрипаль отри­мав прі­зви­сько Фор­твіт — ”Не­гай­но, без за­трим­ки”.

Пе­ре­бу­ва­ю­чи в Ро­сії, писав по­ві­дом­ле­н­ня невидимим чорнилом між ряд­ка­ми ро­ма­нів ро­сій­ських кла­си­ків. Дві­чі пе­ре­да­вав Бе­гнел­лу дру­жи­ною Лю­дми­лою, ко­ли во­на їзди­ла у від­пус­тку за кор­дон. Жін­ка про справ­жнє при­зна­че­н­ня кни­жок не зна­ла. Скрипаль ви­да­вав ін­фор­ма­цію пор­ці­я­ми і де­що три­мав у се­кре­ті. Та­ким чи­ном зміг за­ро­бля­ти і ко­ли ви­йшов на пен­сію. За весь час отри­мав май­же $91 тис., під­ра­ху­вав Ур­бан.

Скрипаль зу­стрі­чав­ся з ко­ле­гою Бе­гнел­ла в Іспа­нії, Іта­лії, Пор­ту­га­лії, Ту­реч­чи­ні. Під час остан­ньої зу­стрі­чі йо­го по­пе­ре­ди­ли, що одно­го з по­двій­них аген­тів за­про­то­ри­ли до ро­сій­ської лі­кар­ні. А по­тім зна­йшли за­ду­ше­ним і без паль­ців. Спи­са­ли на са­мо­губ­ство. Скрипаль вва­жав, що він у без­пе­ці. Не­за­ба­ром пі­шов у мі­лі­цію про­дов­жи­ти лі­цен­зію на зброю. Там йо­го скру­ти­ли спе­ц­при­зна­чен­ці.

У в’язни­ці ”Ле­фор­то­во” в Мо­скві Скри­па­ля до­пи­ту­ва­ли, але не ка­ту­ва­ли. Дру­жи­ні до­зво­ли­ли при­не­сти те­ле­ві­зор, хо­ло­диль­ник і ча­сту­ва­ти чо­ло­ві­ка до­ма­шні­ми стра­ва­ми.

Шпи­гун спо­ді­вав­ся, що змо­же уни­кну­ти по­ка­ра­н­ня. Але йо­го за­су­ди­ли до 13 ро­ків в’язни­ці в Мор­до­вії за 800 км на схід від Мо­скви. Скрипаль до­міг­ся, щоб у йо­го бло­ці вста­но­ви­ли но­ві душ і ту­а­лет. По­тай за­ймав­ся бо­ксом. Дру­жи­на про­да­ла де- яке май­но, аби ви­ста­чи­ло на ха­ба­рі на­гля­да­чам. Са­ма за­хво­рі­ла на рак. А в США тим ча­сом за­три­ма­ли ро­сій­ських шпи­гу­нів, які ді­я­ли в Нью-Йор­ку, Бо­сто­ні й Ва­шинг­то­ні. Їх обмі­ня­ли на чотирьох ув’язне­них, се­ред яких був Скрипаль. За ґра­та­ми про­вів чо­ти­ри ро­ки.

— Ме­не за­пи­та­ли — де я хо­тів би жи­ти — у Бри­та­нії чи Іспа­нії. Я обрав пер­ше. І во­ни ска­за­ли, що під­шу­ка­ють бу­ди­нок, — при­га­ду­вав. Йо­го ку­пи­ли за 260 ти­сяч фун­тів стер­лін­гів (за­раз по­над 9 млн грн. — ГПУ).

При­ся­га­ти на вір­ність Ро­сії не став

Скрипаль — шпи­гун. Зра­дник Ба­тьків­щи­ни. Є та­ке по­ня­т­тя. Він по­ки­дьок — ось і все Во­ло­ди­мир Пу­тін, 66 ро­ків, пре­зи­дент Ро­сії

У Бри­та­нії Скрипаль про­дов­жу­вав про­да­ва­ти ро­сій­ські се­кре­ти й ви­да­ва­ти ко­ли­шніх ко­лег, спів­пра­цю­вав мі­ні­мум із чо­тир­ма роз­від­ка­ми кра­їн НАТО. Але за­ли­шав­ся ”не­ви­прав­ним на­ціо­на­лі­стом”, як ка­же Ур­бан.

— Дня­ми ди­вив­ся ро­сій­ський про­па­ган­дист­ський ”Пер­ший ка­нал”, під­три­му­вав по­лі­ти­ку Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на, ане­ксію Кри­му. В участь ро­сі­ян у вій­ні на Дон­ба­сі не ві­рив. Вва­жав, що ро­сій­ська ар­мія швид­ко ді­йшла б до Ки­є­ва.

— Укра­їн­ці — це вів­ці, яким по­трі­бен хо­ро­ший па­стух, — ка­зав.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.