Но­бе­лів­ську пре­мію з фі­зи­ки втре­тє при­су­ди­ли жін­ці

Gazeta po-ukrainsky - - СВІТ - На­та­лія ЛЕБЕДЄВА

З 1 по 8 жов­тня 2018 ро­ку три­вав но­бе­лів­ський ти­ждень.

Пер­ши­ми ого­ло­си­ли іме­на ла­у­ре­а­тів в га­лу­зі ме­ди­ци­ни — Джейм­са Еліс­со­на, 70 ро­ків, і 76-рі­чно­го Та­су­ку Хон­дзьо з Япо­нії. Їхні до­слі­дже­н­ня до­зво­ля­ють лі­ку­ва­ти рак без хі­міо­те­ра­пії. Вче­ні зна­йшли спо­сіб ”уві­мкну­ти” за­хи­сні ме­ха­ні­зми, що бло­ку­ють клі­ти­ни пу­хлин. Лі­ки за­сто­со­ву­ва­ти­муть про­ти ра­ку шкі­ри, ле­ге­нів, ни­рок й ін­ших.

Ар­тур Ашкін, 96 ро­ків, зі США, фран­цуз 74-рі­чний Же­рар Му­ру та Дон­на Стрі­кленд, 59 ро­ків, із Ка­на­ди ста­ли ла­у­ре­а­та­ми пре­мії з фі­зи­ки.

Ашкін ство­рив пін­цет зі сві­тло­вих про­ме­нів. Прин­цип йо­го та­кий, як у ме­та­ле­во­го. До­зво­ляє пе­ре­су­ва­ти й утри­му­ва­ти мі­кро­ско­пі­чні ча­стин­ки, на­при­клад ба­кте­рії. Му­ру та Стрі­кленд ви­на­йшли ефе­ктив­ні ко­ро­ткі ім­пуль­си ла­зер­них про­ме­нів. Ни­ми мо­жна ду­же то­чно ви­да­ли­ти хво­ру ді­лян­ку під час опе­ра­ції на оці.

Дон­на ста­ла тре­тьою в істо­рії жін­кою, яка отри­ма­ла Но­бе­лів­ську пре­мію з фі­зи­ки. До цьо­го про неї не бу­ло май­же ні­чо­го ві­до­мо. Сві­то­ва спіль­но­та і ко­ле­ги з Уні­вер­си­те­ту Ва­тер­лоо не­до­оці­ни­ли пра­цю Дон­ни, вва­жа­ють жур­на­лі­сти.

Пре­мію з хі­мії при­су­ди­ли аме-

Кіль­кох па­ці­єн­тів уда­ло­ся ви­лі­ку­ва­ти від ра­ку

ри­кан­ці Френ­сіс Ар­нольд, 62 ро­ки, її спів­ві­тчи­зни­ку 88-рі­чно­му Джор­джу Смі­ту та ан­глій­цю Гре­го­рі Він­те­ру, 67 ро­ків. Френ­сіс ”на­вчи­ла” ба­кте­рії син­те­зу­ва­ти фер­мен­ти за ме­то­дом ево­лю­ції. З них мо­жна ство­рю­ва­ти но­ві ви­ди лі­ків, еко­ло­гі­чно­го пла­сти­ку, біо­па­ли­ва. Сміт і Він­тер ство­ри­ли лі­ки на осно­ві люд­ських ан­ти­тіл — біл­ко­вих спо­лук, що їх імун­на си­сте­ма ви­ді­ляє у від­по­відь на сто­рон­нє ті­ло. До­по­ма­га­ють при рев­ма­то­ї­дно­му ар­три­ті, псо­рі­а­зі, за­хво­рю­ва­н­нях ки­шків­ни­ка. Ви­на­йшли во­ни та­кож он­ко­ло­гі­чні ан­ти­ті­ла. Кіль­кох па­ці­єн­тів уда­ло­ся ви­лі­ку­ва­ти від ра­ку з ме­та­ста­за­ми.

Аме­ри­кан­ці Ві­льям Норд­ха­ус, 77 ро­ків, і Пол Ро­мер, 62 ро­ки, по­ді­лять пре­мію з еко­но­мі­ки. Норд­ха­ус до­слі­див, як змі­ни клі­ма­ту на пла­не­ті пов’яза­ні з еко­но­мі­кою. Ро­мер по­ка­зав, що ін­но­ва­цій­ні ідеї ста­ють за­по­ру­кою еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня під­при­ємств.

Пре­мію ми­ру отри­ма­ли лі­кар Де­нис Му­кве­ге, 63 ро­ки, та ірак­ська пра­во­за­хи­сни­ця На­дя Му­рад, 25 ро­ків, за бо­роть­бу із се­ксу­аль­ни­ми ути­ска­ми і зброй­ни­ми кон­флі­кта­ми. Му­рад бу­ла в по­ло­нів те­ро­ри­стів ”Іслам­ської дер­жа­ви”.

Пре­мію з лі­те­ра­ту­ри цьо­го­річ не вру­ча­ти­муть. Та­ке рі­ше­н­ня ухва­лив Но­бе­лів­ський ко­мі­тет че­рез скан­дал. Жін­ки зі Швед­ської ака­де­мії зви­ну­ва­ти­ли у се­ксу­аль­но­му на­сил­лі 71-рі­чно­го Жа­на-Кло­да Ар­но, чо­ло­ві­ка одні­єї з чле­нів ака­де­мії. 2019-го на­го­ро­ду отри­ма­ють одра­зу два ав­то­ри.

Уро­чи­сте вру­че­н­ня пре­мій від­бу­ва­є­ться 10 гру­дня — на ро­ко­ви­ни смер­ті її за­снов­ни­ка. Ла­у­ре­а­ти при­їжджа­ють у сто­ли­цю Шве­ції і з рук ко­ро­ля отри­му­ють зо­ло­ту ме­даль і гро­шо­вий приз.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.