Укра­ї­на має ви­ста­ви­ти Ро­сії ра­ху­нок за оку­па­цію та вій­ну

Gazeta po-ukrainsky - - ПОГЛЯД - Ми­хай­ло БАСАРАБ, по­лі­то­лог

Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко під­пи­сав за­кон що­до за­без­пе­че­н­ня со­ці­аль­ним жи­тлом пе­ре­се­лен­ців з оку­по­ва­них те­ри­то­рій. Це до­бре. Але ко­ли на­ре­шті ство­рять хоч ко­мі­сію, яка ра­ху­ва­ти­ме зби­тки за зброй­ну агре­сію Ро­сії, оку­па­цію Кри­му й Дон­ба­су.

Йде­ться про со­тні мі­льяр­дів до­ла­рів — не­пі­д­йом­ну су­му для Укра­ї­ни. У сі­чні цьо­го­річ із му­ка­ми ухва­ли­ли за­кон про оку- по­ва­ний Дон­бас. Там є окре­ме по­ло­же­н­ня про під­го­тов­ку ці­єї пре­тен­зії до Мо­скви. Але віз і до­сі там.

Та­ке зво­лі­ка­н­ня від не­дба­ло­сті, чи це уми­сний са­бо­таж? А мо­же, еле­мент ”мир­но­го пла­ну” з Во­ло­ди­ми­ром Пу­ті­ним? То хай нам так і ска­жуть: ”Кремль ні в чо­му не ви­нен, то все гро­ма­дян­ська вій­на. Крим і Дон­бас від­окре­ми­ли­ся від Укра­ї­ни са­мі. То­му ми не ви­став­ля­ти­ме­мо ра­ху­нок Ро­сії”.

Трав­ма вій­ни ви­зна­чає на­ші рі­ше­н­ня і вчин­ки. На­віть якщо ми ро­би­мо ви­гляд, що нас во­на не сто­су­є­ться. По­діл на сво­їх і чу­жих дав­но ви­зна­ча­ють не по­лі­ти­кою. Мо­жна до­ві­ря­ти сво­є­му ви­пад­ко­во­му су­сі­ду в ку­пе, чи це по­тен­цій­ний во­рог? Мо­жна бу­ти від­вер­тим у ком­па­нії, чи кра­ще при­три­ма­ти свою прав­ду при со­бі? Вій­на ви­хо­дить да­ле­ко по­за ме­жі лі­нії фрон­ту Сер­гій Жа­дан, пи­сьмен­ник

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.