Москва зми­ри­ла­ся з втра­тою цер­ков­ної Укра­ї­ни

Gazeta po-ukrainsky - - ПОГЛЯД - Ро­сти­слав МАР­ТИ­НЮК, істо­рик

Спро­ба ро­сі­ян зі­бра­ти Все­пра­во­слав­ний со­бор для обго­во­ре­н­ня си­ту­а­ції нав­ко­ло ав­то­ке­фа­лії Укра­їн­ської пра­во­слав­ної церкви ого­ли­ла її подаль­шу втра­ту со­ю­зни­ків. Із Ро­сій­ською пра­во­слав­ною цер­квою ли­ши­ли­ся тіль­ки сер­би й Поль­ська ав­то­ке­фаль­на пра­во­слав­на цер­ква.

Са­ме то­му мо­сков­сько­му па­трі­ар­ху Ки­ри­лу Ґун­дя­є­ву скрізь вви­жа­ю­ться ”кри­ва­ві ав­то­ке­фаль­ні хло­пчи­ки”. Для РПЦ ни­ні ”всю­ди по­га­но”. Москва вже зми­ри­ла­ся з втра­тою цер­ков­ної Укра­ї­ни. Але пі­сля укра­їн­сько­го ля­па­са во­на не ві­рить на­віть вла­сним стру­кту­рам у Бі­ло­ру­сі та Мол­до­ві. То­му 15 жов­тня в Мін­ську ор­га­ні­зо­ву­ють за­сі­да­н­ня Си­но­ду Московського патріархату. А на кі­нець мі­ся­ця Ґун­дя­єв їде до Мол­до­ви.

Москва мо­же втра­ти­ти на­віть Ка­зах­стан. Ка­жуть, пре­зи­дент Нур­сул­тан На­зар­ба­єв теж шо­ко­ва­ний, як Кремль ви­ко- ри­сто­вує мі­сце­вих єпис­ко­пів. У кра­ї­ні прийня­ли но­вий за­кон про ре­лі­гій­ні ор­га­ні­за­ції. Він по­си­лю­ва­ти­ме му­суль­ман. А пра- во­слав­ні ка­те­дри мо­жуть уза­га­лі від­да­ти Все­лен­сько­му па­трі­ар­ху.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.