Ва­силь Ре­ше­тар ви­грав ком­плект по­стіль­ної бі­ли­зни

Gazeta po-ukrainsky - - ЛЮДИ - Лю­бов КАРНАРУК

— ”Га­зе­ту по-укра­їн­ськи” ме­ні по­ра­див зна­йо­мий — учи­тель-пен­сіо­нер. Я дав­но її ви­пи­сую. Та кви­тан­ції не ви­си­лав, до­ки ли­сто­но­ша не вмо­ви­ла. Во­на ме­не й по­ба­чи­ла пер­шою у спи­сках пе­ре­мож­ців. За­те­ле­фо­ну­ва­ла і при­ві­та­ла, — ка­же 55-рі­чний Ва­силь РЕ­ШЕ­ТАР із се­ла Бі­ло­вар­ці Тя­чів­сько­го ра­йо­ну на За­кар­пат­ті.

Він пе­ред­пла­тив ”Га­зе­ту по-укра­їн­ськи” на рік. На­ді­слав ко­пію кви­тан­ції на адре­су ре­да­кції і ви­грав ком­плект по­стіль­ної бі­ли­зни.

— У ра­дян­ські ча­си ме­ні по­ща­сти­ло ви­гра­ти гро­ші в ло­те­рею, — про­дов­жує. — Ку­пив бі­лет за 50 ко­пі­йок, а отри­мав 25 кар­бо­ван­ців. То бу­ла чи­ма­ла су­ма. Я то­ді хо­ло­стя­ку­вав, то­му все про­гу­ляв із дру­зя­ми.

Ва­силь Ре­ше­тар жи­ве у шлю­бі з Ган­ною Іва­нів­ною, 48 ро­ків.

— Ми вже 26 ро­ків ра­зом. Дру­жи­на в шко­лі ви­кла­дає фі­зи­ку, ма­те­ма­ти­ку й ін­фор­ма­ти­ку. Ма­є­мо двох си­нів. Стар­шо­му Ва­си­ле­ві 26 ро­ків, не­о­дру­же­ний. За­кін­чив Ака­де­мію вну­трі­шніх справ у Ки­є­ві. Бу­ла мо­жли­вість за­ли­ши­ти­ся у сто­ли­ці, але за­хо­тів пра­цю­ва­ти ближ­че до нас. Вла­шту­вав­ся в по­лі­цію у рай­цен­трі. Мен­ший син На­зар хо­дить у сьо­мий клас, — роз­по­від­ає Ва­силь Ва­си­льо­вич.

Він пра­цю­вав во­ді­єм на лі­со­во­зі. На вій­сько­во­му за­во­ді був по­мі­чни­ком май­стра.

— Ко­ли під­при­єм­ство за­кри­ли, до­ве­ло­ся з ”крав­чу­чкою” їзди­ти в Поль­щу. Звід­ти при­во­зив то­вар. Тре­ба бу­ло ви­жи­ва­ти. Пі­дро­бляю на се­зон­них ро­бо­тах. Із 19 ро­ків за­хо­плю­ю­ся ми­слив­ством. Але дру­жи­на більш як на два дні не від­пу­скає, бо вдо­ма ви­ста­чає ро­бо­ти. Ще лю­блю ба­га­то чи­та­ти. ”Га­зе­ту по-укра­їн­ськи” ра­джу всім дру­зям. Ці­ка­ва, й приз мо­жна ви­гра­ти.

Ва­силь Ре­ше­тар із се­ла Бі­ло­вар­ці Тя­чів­сько­го ра­йо­ну на За­кар­пат­ті пе­ред­пла­тив ”Га­зе­ту по-укра­їн­ськи” на рік і на­ді­слав ко­пію кви­тан­ції на адре­су ре­да­кції

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.