Ді­а­бет вра­жає су­ди­ни та зни­жує по­тен­цію

РІ­ВЕНЬ ЦУКРУ РЕГУЛЮЮТЬ НАСІННЯМ КАВУНА

Gazeta po-ukrainsky - - ЗДОРОВ’Я - Ка­те­ри­на РОМАНЧУК

— Не вва­жаю се­бе ста­рим, але вже маю про­бле­ми в ліж­ку. Ко­ли впер­ше це ста­ло­ся, в ме­не був шок, — ка­же 45-рі­чний Юрій із Хмель­ни­цько­го. Прі­зви­ща про­сить не на­зи­ва­ти. — Пе­ре­бо­ров со­ром і пі­шов до лі­кар­ні. Ви­я­ви­ло­ся, що вин­ний у всьо­му цукро­вий ді­а­бет.

— При ді­а­бе­ті ча­сто по­гір­шу­є­ться ста­те­ве жи­т­тя па­ці­єн­тів. За ви­со­ких по­ка­зни­ків цукру вра­жа­ю­ться су­ди­ни й то­му по­гір­шу­є­ться ере­кція, — го­во­рить ен­до­кри­но­лог Оле­ся Зі­нич, 35 ро­ків, з Ін­сти­ту­ту ен­до­кри­но­ло­гії ім. Ва­си­ля Ко­мі­са­рен­ка. — Та­кож че­рез змен­ше­н­ня ви­ро­бле­н­ня чо­ло­ві­чо­го гор­мо­на те­сто­сте­ро­ну зни­жу­є­ться ста­те­вий по­тяг.

Слід про­кон­суль­ту­ва­ти­ся в ан­дро­ло­га, ви­зна­чи­ти рі­вень те­сто­сте­ро­ну. Та­кож ен­до­кри­но­лог по­ви­нен пе­ре­ві­ри­ти, чи є ней­ро­па­тія — по­шко­дже­н­ня нер­вів.

— Якщо в чо­ло­ві­ка, який не стра­ждає ді­а­бе­том, ви­яви­ли низь­кий по­ка­зник те­сто­сте­ро­ну — це си­гнал, що в май­бу­тньо­му мо­же по­ча­ти­ся хво­ро­ба. То­му вар­то нор­ма­лі­зу­ва­ти рі­вень цукру.

Для цьо­го по­трі­бно від­мо­ви­ти­ся від бо­ро­шня­них ви­ро­бів, цукру, ал­ко­голь­них на­по­їв, ман­ної кру­пи, ма­ка­ро­нів, ри­су, су­хо­фру­ктів, ви­но­гра­ду й ме­ду. Та­кож до- по­мо­жуть на­сі­н­ня кавуна й пів чай­ної лож­ки ко­ри­ці. Во­ни зро­блять клі­ти­ни чу­тли­ві­ши­ми до ін­су­лі­ну.

— Фі­зи­чна актив­ність нор­ма­лі­зує рі­вень цукру у кро­ві кра­ще за ді­є­ту. Бо глю­ко­за від­кла­да­є­ться у ви­гля­ді глі­ко­ге­ну в м’язах. А най­біль­ше м’язів — у но­гах. То­му ко­ли ми по­чи­на­є­мо ру­ха­ти­ся, швид­ше ви­тра­ча­є­мо глю­ко­зу, — ка­же сто­ли­чний ді­є­то­лог 52-рі­чна Окса­на Ски­та­лін­ська.

По­трі­бно від­мо­ви­ти­ся від бо­ро­шня­них ви­ро­бів

Фі­зи­чна актив­ність нор­ма­лі­зує рі­вень цукру у кро­ві кра­ще за ді­є­ту. Ко­ли лю­ди­на ру­ха­є­ться, швид­ше ви­тра­чає глю­ко­зу

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.