”Ко­сто­прав” до­по­ма­гає при гри­жах між­хреб­це­вих ди­сків

Gazeta po-ukrainsky - - ЗДОРОВ’Я - К. Р.

— До­ки ви­віз кар­то­плю та бу­ря­ки з го­ро­ду, то по­пе­ре­ка не від­чу­вав. Від цих ро­біт хре­бет по­чав зда­ва­ти, — роз­по­від­ає 61-рі­чний Ми­ко­ла ЛОЗА із се­ла Юрів­ка Лю­бар­сько­го ра­йо­ну Жи­то­мир­ської обла­сті. — Про­хо­див на курс ма­са­жу, то не до­по­мо­гло. Але ж хо­че­ться жи­ти по-люд­ськи. Се­стра по­да­ру­ва­ла апа­рат, який ма­са­жує і по­сту­по­во вправ­ляє ди­ски хреб­та. Ви­гля­дає, як пі­ра­мі­да. Ля­гав на неї, щоб по­збу­ти­ся бо­лю в спи­ні, а пуль­су­ю­чий біль у скро­нях теж зник.

— Апа­рат ”Ко­сто­прав” — уні­каль­ний. До­по­ма­гає не тіль­ки стар­шим лю­дям впо­ра­ти­ся з бо­лем, а й під­лі­ткам ви­пра­ви­ти по­ста­ву, — го­во­рить ре­а­бі­лі­то­лог-осте­о­пат Ігор Іва­нен­ко, 30 ро­ків. — Щоб при­стрій дов­ше слу­жив, пла­стик за­мі­ни­ли на де­ре­во. То­му не­має кін­це­во­го тер­мі­ну ви­ко­ри­ста­н­ня.

Апа­рат діє на рі­зні від­ді­ли хреб­та. То­му має п’ять ви­сту­пів, на які ля­га­ють хво­рі. Пра­цює не тіль­ки, як зне­бо­лю­валь­не, а і як лі­ку­валь­ний ме­тод при осте­о­хон­дро­зі, ско­лі­о­зі чи гри­жах між­хреб­це­вих ди­сків.

— Лю­ди­на ля­гає в най­зру­чні­шо­му по­ло­жен­ні, щоб пов­ні­стю роз­сла­би­ти м’язи. Уже в пер­ші 10 се­кунд біль змен­шу­є­ться. То­ді тре­ба по­че­ка­ти ще 3 хви­ли­ни, до пов­но­го зни­кне­н­ня бо­льо­вих від­чут­тів. За цей час м’язи спи­ни пов­ні­стю роз­сла­бля­ться, по­си­ли­ться їхній кро­во­обіг, звіль­ня­ться від за­щем­ле­н­ня спин­но­моз­ко­ві нер­ви. При­стрій до­по­ма­гає при ча­стих го­лов­них бо­лях і спри­яє нор­ма­лі­за­ції ти­ску.

Апа­рат ”Ко­сто­прав” не має обме­жень у ві­ці чи пев­ній ка­те­го­рії лю­дей. Ре­ко­мен­до­ва­ний для усу­не­н­ня бо­лю у хреб­ті та нор­ма­лі­за­ції ста­ну всьо­го ор­га­ні­зму.

Ігор Іва­нен­ко ра­дить ро­би­ти про­це­ду­ру че­рез день. Щоб отри­ма­ти ма­кси­маль­ну ко­ристь, спо­ча­тку по­трі­бно про­кон­суль­ту­ва­ти­ся з ор­то­пе­дом. Якщо це не­мо­жли­во, вар­то по­ди­ви­ти­ся ві­део­ін­стру­кцію в ін­тер­не­ті. Де­таль­ні­ше про при­стрій та за­мов­ле­н­ня за тел. 0(66) 761 25 36 http://zdravnitsya.com/

При­стрій ”Ко­сто­прав” ре­ко­мен­до­ва­ний для усу­не­н­ня бо­лю у хреб­ті та нор­ма­лі­за­ції ста­ну всьо­го ор­га­ні­зму

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.